Dropdown menu

11

all link


លោកអ្នកអាចដាក់តំណរភ្ជាប់នៅទីនេះបាន​ តាមរយៈ E-mail: popularkhmer@gmail.com [ទំហំ 130x80(px)]

Kohsantepheap  Dap News Rasmeinews CEN Kampucheathmey Nokorwat Krong Kampuchea
Postkhmer Watphnom ANN Vorakchun KSMC KSN The Khmer Daily
hangmeasdaily Bayontv Seatelevision CNC TVK MyTV ctn
RFI RFA VOA Sakfm Radioaustralia Vayofm logo_internals
Yobminh WMC Vodhotnews Preynokornews Deumtnot News Moneaksekar fpmonline
Cambodianvotervoice kppmradio Meatophoum Veal Entry Khmer Angkor Kom Neut Thmey Wikipedia
Yellow Page Phnom Penh Time Phnom Penh Thmey Arey Thor Aom Nach Reas Khmer Student News Phnom Penh Daily
Cambodian Reconciliation News Serey Pheap News Chuay Khmer News Khemboth News Cheat Khmer Ros News Chabdai News chhantek Khmer News
Chalna Sangkum News kmsdailynews Cheat News Society and Sport Weekly News KH News News Cambo Cambodia Daily
Thmeythmey Sakal News Health Cambodia Health Cambodia ABC preynokor spiegel
vdo-news pinampm vow-news
CNN BBC Reuters ABC New York Time NBC News CBC News
ASK Channelnewsasia CBS VOA TVNZ News Sky News
NDTV Time Sciencenews World News Euronews Fox News News24
koungy Nika Apsara Hakse Vitou Sokly Khmerhand
12Leap HengHeng Vuthy AngkorMeas Modern
Central Bigman shop bayonmart Blu digitalcity vichet ktop
polinphone simcard1688 seanglin
Khmer4ever Khmerload Lookingtoday Camnews Khmer note Sabay Domneng
Khmerzoom Angkorone Newstoday Angkor Thom Media Cam111 Khmerherald Cambodiastar
Popzone Dateinasia freekhmermagazine Khpop khmer79 Khmerstation Ekhmerbook
Khmerbook Khmer Star Kalibstar khmerpix Khmer Legend mlis.info
Khmer24 Bamboow Kaochhay Sabaylokdo Psasmart Khmer68 Pelprek
khmerkalip Cambofree Go-emarket Phsaonline Iknown Khmer168 ecambodiamarket
Gladmarket Khmercow 7makara Koprey Popzone Shopping Phsar24 Asiajobs77
Bongthom Cambodiajobs hrcambodia CamHR Domreymarket Khmerbestbuy Arccambodia
Khmer71 khmer2world Khmerfast CRA Khmeradvertise KHLike Khmer8
pleng855 loymorng kmsong Khmer7 I1dlsong now4khmer pagesong
Khmervn kh-song Khmerplayer Khmersong Song168 khmer24h konkhmerall
khmp3 Forkh ilikesong Play Joljet
Moviekhmer Khmervdo Khmer-Movie Khmermovie999 Komsan24 Film2us Phumikhmer
Sabaymovie loymen Khmer2all Khmeravenue dubKhmer sroul9 pheapyun
KhmerTVRecord sabaymong
Norton BBU PUC RUPP HRU UME AEU
UC mekong PPIU IU CamIU CUP CUS
RULE ITC NPIC NTTI NUM PNSA RUFA
UNIV MCU Angkor UBB Limkokwing pcuuniversity usea
IIC Cardi
​​​​
Phnompenh Voterlist GRK Police Ministry of Rural Development MOD Redcross
Interior MEF Ministry of Tourism Cambodiameteo Moh mpwt maff
Ministry of Information MOC mosvy mlmupc Ministry of Women's Affairs Ministry of Environment Ministry of Education, Youth and Sport
Ministry of Culture and Fine Arts Ministry of Justice Ministry of Posts and Telecommunications Demand for Good Governance CIC Army Navy
Airforce Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia NIDA Police Academy of Cambodia Press and Quick Reaction Unit Anti-Corruption Unit Camcontrol
Cambodiainvestment National Bank of Cambodia General Department of Prison Senate of the Kingdom of Cambodia Tax
sombokit itkonkhmer eworldmagz phonecity mpmag ITkhmer ANT
aក Porpok it4ug ITCambo Cambotek KH4IT
ទំព័របច្ចេកវិទ្យា khmervideoit camtoptec Google News Yahoo News PC
Hangmeasfm

Monday, December 24, 2012

3delite MP3 Stream Editor 3.4.4.2654

3delite MP3 Stream Editor 3.4.4.2654 | 55.17 MB

 
MP3 Stream Editor is an MP3 cutter/splitter/joiner/editor, and multi channel audio file editor and music manager, an all in one tool for MP3s and audio files. Main advantage over other audio editors is that you edit (MPEG - MP3, MP2) files without decoding (without quality loss), graphicaly on a 3D sample display easely with a mouse. Multi channel AC3, AAC, MP4, Flac etc. audio files are also supported for editing. Cut, copy, paste, paste mix, insert silence, change selection volume functions. You have the option to repair corrupted MP3 files, free encode, re-encode, convert to MP3/MP2/AAC/MP4/WMA/Flac/WAV, cut and join MP3s, tag MP3s and other audio files with a professional ID3v2 and APEv2 Tag editor, or even directly Record MP3/WAV/WMA/Flac streams (or use any command line encoder). Burn them as audio CD or MP3 CD/DVD compilations, etc. MP3 Stream Editor is also a fully featured audio file player, with playlist support, WinAmp DSP, VST DSP and visualisation plugin support (Sonique, WMP) and with full support for multi channel audio files with matrix mixing output. An all in one music manager and jukebox for audio related tasks.


All plugins support multiple instances
Sample edit commands to apply MP3SE and VST DSP effect plugins
Encoding to AAC/MP4
Full support for RF64 WAV audio files
Freely configureable matrix mixing with savable profiles
VST DSP plugin support
Detailed advanced search functionality
Audio system rewritten for BASS 2.4 and implemented a main mixer channel
Sample display switched to multi channel supported TGraphDisplay3D
On program exit playlist status is saved and playback is resumed on program start
Audio CD cover printing option
Unicode support
Improved secondary display full screen visualisation
Updated Filesystem Dialogs (with unicode support)
Recent Updates
Freely configureable matrix mixing with saveable profiles
VST DSP plugin support
Winamp DSP Plugin support
In 32bit DSP mode Direct Stream Recording encoder receives 24bit audio data
List popup menu "Add to Encode List..." works with every supported stream format
New supported playback formats: TTA, ALAC (Apple Lossless), AC3 (needs bass_ac3.dll), Speex, AACH
Automatic Audio CD Title lookup from cddb/freedb database. Single mode updates (much faster switching between streams, etc.).
Reads Helium Subtrack infos and 2 new MP3 encoding Presets for mobile phones.
Album mode for lossless Flac format with full support for Subsongs or burning back on CDs nearly no modification to quality or music.
Stream 32bit WAV Plugin recognises Subsongs and Music Modules, together with CD/DVD Burner Plugin writes all formats to Audio CD.
CDDB/freedb for CD ripping, submit CDInfo back to CDDB/freedb.
Lossless Recording to Flac format.
MO3 format Encoding in EncodeList, default Playlist format has been evolved to MP3SE Extended .b4s.
Updated Subsong System support (Stream 32bit WAV & Nero Burner Plugin now writes Subsongs too). Stream from Memory without disk acces!
New formats: FLAC, OptimFrog, WavPack, Monkey's Audio, Musepack, AAC/MP4 (needs bass_aac.dll - MP4 FAQ)
Recording directly in Windows Media Audio format. Much smoother seeking in streams and legacy SoftwareVertexProcessing support.
CD Digital Audio support widened, increased Stream accessing speed, converging the Stream, Encode and MultiTag List: Folder browse mode, Commands and Channel controls available for every Acquired file.
MPEG frame header bit changer (set Copyright, Original etc. bits) Advanced Subsong system and full .CUE sheet support including:
Grab AudioCDs in Album mode (one MP3/WAV file with .CUE sheet/MP3SE Subsong system)
Cut - slice MP3s based on .CUE sheet entries
Join - create one big MP3 stream and generate it's .CUE sheet from small MP3 files
Visually edit subsong start points including artist/title for each subsong, or even generate .CUE sheet or Subsongs from scratch with few mouse clicks
Playlist compatible, subsong order in playlist is saved/loaded
Support for LAME header and it's MPEG frames count description for opening MP3s.
Reads Ogg Tags, streaming URLs (Internet streams) to local drive now works.
Sample display can scroll to follow playing position.
New Plugin Winamp Input Plugins Bridge allows loading of any file type supported by Winamp input plugins.
New Plugin Sonique Vis Bridge for using Sonique visualisation plugins.
Extended support for Music Modules.
WMA Encoding Plugin.
Ogg Vorbis cuts without decoding.
Stereo sample display.
Preview Cut/Paste before actually doing it for perfect cuts!
New high precision Spectrum analyzer visualisation plugin.
Home Page - http://3delite.hu/

depositfiles
Click Here…
*********************************
wizzupload
Click Here…

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...