Dropdown menu

11

all link


លោកអ្នកអាចដាក់តំណរភ្ជាប់នៅទីនេះបាន​ តាមរយៈ E-mail: popularkhmer@gmail.com [ទំហំ 130x80(px)]

Kohsantepheap  Dap News Rasmeinews CEN Kampucheathmey Nokorwat Krong Kampuchea
Postkhmer Watphnom ANN Vorakchun KSMC KSN The Khmer Daily
hangmeasdaily Bayontv Seatelevision CNC TVK MyTV ctn
RFI RFA VOA Sakfm Radioaustralia Vayofm logo_internals
Yobminh WMC Vodhotnews Preynokornews Deumtnot News Moneaksekar fpmonline
Cambodianvotervoice kppmradio Meatophoum Veal Entry Khmer Angkor Kom Neut Thmey Wikipedia
Yellow Page Phnom Penh Time Phnom Penh Thmey Arey Thor Aom Nach Reas Khmer Student News Phnom Penh Daily
Cambodian Reconciliation News Serey Pheap News Chuay Khmer News Khemboth News Cheat Khmer Ros News Chabdai News chhantek Khmer News
Chalna Sangkum News kmsdailynews Cheat News Society and Sport Weekly News KH News News Cambo Cambodia Daily
Thmeythmey Sakal News Health Cambodia Health Cambodia ABC preynokor spiegel
vdo-news pinampm vow-news
CNN BBC Reuters ABC New York Time NBC News CBC News
ASK Channelnewsasia CBS VOA TVNZ News Sky News
NDTV Time Sciencenews World News Euronews Fox News News24
koungy Nika Apsara Hakse Vitou Sokly Khmerhand
12Leap HengHeng Vuthy AngkorMeas Modern
Central Bigman shop bayonmart Blu digitalcity vichet ktop
polinphone simcard1688 seanglin
Khmer4ever Khmerload Lookingtoday Camnews Khmer note Sabay Domneng
Khmerzoom Angkorone Newstoday Angkor Thom Media Cam111 Khmerherald Cambodiastar
Popzone Dateinasia freekhmermagazine Khpop khmer79 Khmerstation Ekhmerbook
Khmerbook Khmer Star Kalibstar khmerpix Khmer Legend mlis.info
Khmer24 Bamboow Kaochhay Sabaylokdo Psasmart Khmer68 Pelprek
khmerkalip Cambofree Go-emarket Phsaonline Iknown Khmer168 ecambodiamarket
Gladmarket Khmercow 7makara Koprey Popzone Shopping Phsar24 Asiajobs77
Bongthom Cambodiajobs hrcambodia CamHR Domreymarket Khmerbestbuy Arccambodia
Khmer71 khmer2world Khmerfast CRA Khmeradvertise KHLike Khmer8
pleng855 loymorng kmsong Khmer7 I1dlsong now4khmer pagesong
Khmervn kh-song Khmerplayer Khmersong Song168 khmer24h konkhmerall
khmp3 Forkh ilikesong Play Joljet
Moviekhmer Khmervdo Khmer-Movie Khmermovie999 Komsan24 Film2us Phumikhmer
Sabaymovie loymen Khmer2all Khmeravenue dubKhmer sroul9 pheapyun
KhmerTVRecord sabaymong
Norton BBU PUC RUPP HRU UME AEU
UC mekong PPIU IU CamIU CUP CUS
RULE ITC NPIC NTTI NUM PNSA RUFA
UNIV MCU Angkor UBB Limkokwing pcuuniversity usea
IIC Cardi
​​​​
Phnompenh Voterlist GRK Police Ministry of Rural Development MOD Redcross
Interior MEF Ministry of Tourism Cambodiameteo Moh mpwt maff
Ministry of Information MOC mosvy mlmupc Ministry of Women's Affairs Ministry of Environment Ministry of Education, Youth and Sport
Ministry of Culture and Fine Arts Ministry of Justice Ministry of Posts and Telecommunications Demand for Good Governance CIC Army Navy
Airforce Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia NIDA Police Academy of Cambodia Press and Quick Reaction Unit Anti-Corruption Unit Camcontrol
Cambodiainvestment National Bank of Cambodia General Department of Prison Senate of the Kingdom of Cambodia Tax
sombokit itkonkhmer eworldmagz phonecity mpmag ITkhmer ANT
aក Porpok it4ug ITCambo Cambotek KH4IT
ទំព័របច្ចេកវិទ្យា khmervideoit camtoptec Google News Yahoo News PC
Hangmeasfm

Saturday, March 24, 2012

VNC Manager Enterprise 6.8.5.0 (x86/x64)

VNC Manager Enterprise 6.8.5.0 (x86/x64) | 18 MB 

SmartCode VNC Manager is a powerful yet easy to use remote administration and monitoring software application for both the business and home network environments. It is typically used for remote network management, remote system administration and in helpdesk environments. It allows you to take remote control of any computers running VNC, Remote Desktop Services, Citrix ICA, Microsoft Hyper-V, Microsoft Virtual Server 2005, RAdmin, SSH, or Telnet servers. The product is available in two editions: Enterprise and Standard – to meet the diverse needs of IT professionals.
In today’s large corporate computer networks, with hundreds of computers located across the globe, the ability to effectively manage all of these computers is the key to the efficient use of staff time and can be a major cost saving factor. That’s why we created SmartCode VNC Manager: To give you an easy to use yet powerful tool to manage, monitor, and remotely control your computers. SmartCode VNC Manager software is used by thousands of small, midsized and large businesses worldwide. SmartCode VNC Manager is easy to learn. Its intuitive interface and smart defaults means there’s no steep learning curve, so you can start using it immediately. The customizable interface can be tailored to your exact needs and preferences.
Computer Management
Computers Registration Wizard allows mass register Active Directory, Workgroup computers and by importing comma/tab separated addresses lists from plain text files.
Dynamic Search Folders. Scanning your network for online computers has never been easier. You can scan for online VNC, RDP servers or for a computers responding to Ping request. You can scan Active Directory tree, Workgroups or IP address ranges.
Active Directory integration features. Browse and connect to AD computers. Fetch computer’s associated contact details.
Integrated Windows domain and workgroup computers browser with ability to browse computer shares, open Computer Manager snap-in and Windows Explorer.
Remote Task Manager provides information about programs and processes running on local or remote computer.
Installed Software Manager allows to view and to uninstall software installed on remote computers.
Remote Exec executes commands, cmd, vbscripts and javascripts on remote computer.
Remote Registry Editor displays the registry for a target device and enables you to add, delete, and modify registry keys and registry entries.
Start, Stop or Reboot services on remote computers.
Reboot or Shutdown remote computers.
Send Wake-on-LAN “magic packet” that allows a network administrator to remotely power on a computer or to wake it up from sleep mode.
Send console messages to other computers.
Show who is logged on. Shows users logged on to a remote computer.
Show computer inventory. Can fetch detailed information about remote computer, including information about software installed and hardware configuration.
Customizable “External tools” allow you to easily launch other applications while working with the VNC Manager. You can specify arguments and a working directory when launching the tool.
Customizable “Action scripts” allow to perform some action before connection to VNC, RDP or Microsoft Virtual servers will be established or when you will be disconnected from the server. For instance, you can establish a VPN connection using VBscript based file.
Launch Computer Management snap-in.
Quick shortcuts to open remote computer’s shares in Windows Explorer.
VNC Management
Latest RealVNC, UltraVNC and TightVNC distributions are fully supported. Our built-in VNC viewer includes support for: UltraVNC/TightVNC file-transfers, UltraVNC Chat, UltraVNC Repeater, UltraVNC NTLM authentication, Select Single Window and MSRC4 DSM plug-in.
VNC Deployment Wizard allows remote installation and un-installation of UltraVNC, TightVNC and RealVNC based servers.
Reset VNC Server Password Wizard allows you to mass reset password on a remote VNC servers.
VNC Thumbnail View allows multiple computers to be monitored on-screen at once.
Start, stop or restart remote VNC server.
Screen stretching of remote screen image to fit the viewer window.
Capture and save screenshots of remote VNC server screen. Also, in the Thumbnails View – user can take screenshots via user configured time intervals.
VNC Viewer Connection Bar for a quick access to the main functions (available in the full screen mode only).
Terminal Server (RDP) Management
Terminal Server Manager. Configure remote Terminal Server settings. The functionality of this feature is very similar to a Administrative Tools\Terminal Services Configuration” tool from Windows 2003.
Scan for online Terminal (RDP) servers.
Microsoft Virtual Server Management
Integrated Virtual Machine Remote Control Client.
Security
Built-in SSH tunneling of VNC, RDP and Microsoft Virtual Server connections.
UltraVNC MSRC4 DSM plug-in support.
Other Features
VNC Java viewer launcher.
Run Listening VNC viewer.
Default session settings allow you to set default global or per group settings for newly registered computers.
Active sessions can be viewed in separate windows or in Tab view panels.
Backup Manager. Backups, restores the VNC Manager configuration files.
After many months of development and testing we are very pleased and excited to announce the official public availability of SmartCode VNC Manager v5.0.
The list of changes and additions within this release is provided below:
Built-in Citrix ICA client
Ability to establish RDP connection to a Virtual Machine trough the Windows 2008 Hyper-V host computer (vmconnect.exe replacement)
RAdmin client
Built-in Web Browser. At first we resisted adding this feature, but apparently many Administrators wanted to use the VNC Manager to manager their network devices, such as routers, without leaving the VNC Manager’s GUI.
Dynamic Search Folders: The new version promises 300% – 500% faster network scanning in comparison to the previous version.
Dynamic Search Folders: Ability to discover Citrix ICA servers.
Thumbnails View for Microsoft Hyper-V Server Virtual Machines
Quick Filter: Ability to search sub-folders. This feature can be turned on or off.
WMI Query Manager allows you to access to the WMI properties of a computer and execute WMI methods.
Import and Export Registered Computers wizard.
VNC Thumbnails View: Support for multiple thumbnail tabs
When running in the “Time-interval” update mode, a thumbnail item can display a progress bar showing when the next screen refresh will occur.
Detect version (including the build number) of the installed VNC distribution. The scanner can detect if more than one VNC distribution is installed on a remote computer.
Installed Software Manager: Redesigned to support management of multiple computers using single window.
Task Manager: Redesigned to support management of multiple computers using single window.
Registry Editor: Redesigned to support management of multiple computers using single window.
Registry Editor: Ability to import registry file (.reg file) to multiple remote computers at once.
VNC Deployment Wizard: “Skip the post-installation validation step” setting has been added. Skipping the validation step can speedup VNC deployment by 10-30%.
Quick Search can be repositioned to the left of the main window for faster access. This can be done via Tools\Options\Advanced\Registered Computers List settings page.
The Connect and Quick Menus now remember the last used connection type.
We added some new keyboard shortcuts to give the users faster access to the frequently used commands
Affiliate Program ”Get Money from your Website” Affiliate Program ”Get Money from your Website”Global Promotion Alliance
Help Us to click on Facebook Like one more....!
Download

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...