Dropdown menu

11

all link


លោកអ្នកអាចដាក់តំណរភ្ជាប់នៅទីនេះបាន​ តាមរយៈ E-mail: popularkhmer@gmail.com [ទំហំ 130x80(px)]

Kohsantepheap  Dap News Rasmeinews CEN Kampucheathmey Nokorwat Krong Kampuchea
Postkhmer Watphnom ANN Vorakchun KSMC KSN The Khmer Daily
hangmeasdaily Bayontv Seatelevision CNC TVK MyTV ctn
RFI RFA VOA Sakfm Radioaustralia Vayofm logo_internals
Yobminh WMC Vodhotnews Preynokornews Deumtnot News Moneaksekar fpmonline
Cambodianvotervoice kppmradio Meatophoum Veal Entry Khmer Angkor Kom Neut Thmey Wikipedia
Yellow Page Phnom Penh Time Phnom Penh Thmey Arey Thor Aom Nach Reas Khmer Student News Phnom Penh Daily
Cambodian Reconciliation News Serey Pheap News Chuay Khmer News Khemboth News Cheat Khmer Ros News Chabdai News chhantek Khmer News
Chalna Sangkum News kmsdailynews Cheat News Society and Sport Weekly News KH News News Cambo Cambodia Daily
Thmeythmey Sakal News Health Cambodia Health Cambodia ABC preynokor spiegel
vdo-news pinampm vow-news
CNN BBC Reuters ABC New York Time NBC News CBC News
ASK Channelnewsasia CBS VOA TVNZ News Sky News
NDTV Time Sciencenews World News Euronews Fox News News24
koungy Nika Apsara Hakse Vitou Sokly Khmerhand
12Leap HengHeng Vuthy AngkorMeas Modern
Central Bigman shop bayonmart Blu digitalcity vichet ktop
polinphone simcard1688 seanglin
Khmer4ever Khmerload Lookingtoday Camnews Khmer note Sabay Domneng
Khmerzoom Angkorone Newstoday Angkor Thom Media Cam111 Khmerherald Cambodiastar
Popzone Dateinasia freekhmermagazine Khpop khmer79 Khmerstation Ekhmerbook
Khmerbook Khmer Star Kalibstar khmerpix Khmer Legend mlis.info
Khmer24 Bamboow Kaochhay Sabaylokdo Psasmart Khmer68 Pelprek
khmerkalip Cambofree Go-emarket Phsaonline Iknown Khmer168 ecambodiamarket
Gladmarket Khmercow 7makara Koprey Popzone Shopping Phsar24 Asiajobs77
Bongthom Cambodiajobs hrcambodia CamHR Domreymarket Khmerbestbuy Arccambodia
Khmer71 khmer2world Khmerfast CRA Khmeradvertise KHLike Khmer8
pleng855 loymorng kmsong Khmer7 I1dlsong now4khmer pagesong
Khmervn kh-song Khmerplayer Khmersong Song168 khmer24h konkhmerall
khmp3 Forkh ilikesong Play Joljet
Moviekhmer Khmervdo Khmer-Movie Khmermovie999 Komsan24 Film2us Phumikhmer
Sabaymovie loymen Khmer2all Khmeravenue dubKhmer sroul9 pheapyun
KhmerTVRecord sabaymong
Norton BBU PUC RUPP HRU UME AEU
UC mekong PPIU IU CamIU CUP CUS
RULE ITC NPIC NTTI NUM PNSA RUFA
UNIV MCU Angkor UBB Limkokwing pcuuniversity usea
IIC Cardi
​​​​
Phnompenh Voterlist GRK Police Ministry of Rural Development MOD Redcross
Interior MEF Ministry of Tourism Cambodiameteo Moh mpwt maff
Ministry of Information MOC mosvy mlmupc Ministry of Women's Affairs Ministry of Environment Ministry of Education, Youth and Sport
Ministry of Culture and Fine Arts Ministry of Justice Ministry of Posts and Telecommunications Demand for Good Governance CIC Army Navy
Airforce Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia NIDA Police Academy of Cambodia Press and Quick Reaction Unit Anti-Corruption Unit Camcontrol
Cambodiainvestment National Bank of Cambodia General Department of Prison Senate of the Kingdom of Cambodia Tax
sombokit itkonkhmer eworldmagz phonecity mpmag ITkhmer ANT
aក Porpok it4ug ITCambo Cambotek KH4IT
ទំព័របច្ចេកវិទ្យា khmervideoit camtoptec Google News Yahoo News PC
Hangmeasfm

Friday, February 17, 2012

Mozilla Firefox 10.0.2

 
Mozilla Firefox 10.0.2 || 15.20 MB

Mozilla Firefox - faster, more secure, easier to use and sporting a new look, this latest Firefox release sets a new standard for web browser innovation. Mozilla Firefox project (formerly Firebird, which was formerly Phoenix) is a redesign of Mozilla's browser component, written using the XUL user interface language and designed to be cross-platform. It is small, fast and easy to use, and offers many advantages over other web browsers, such as the tabbed browsing and the ability to block pop-up windows. 
Mozilla Firefox is focused on improved memory handling, performance, and stability, improved XUL, and new core components such as application data stored in SQLite. Mozilla Firefox could break a few existing extensions and applications built on top of Firefox, and it will definitely include new optimizations if you like to build on the popular browser. Mozilla Firefox should have additional javascript and SVG features if you're into that sort of thing.

Features in Firefox include:
- Easy migration: Switching to Firefox has never been easier now that Firefox imports data like Favorites, history, settings, cookies and passwords from Internet Explorer. Firefox can also import settings from Mozilla 1.x, Netscape and Opera.
- Smaller Download: Continuing efforts to make this the most efficient browser, the Windows version of Firefox is now only a 4.7 MB download, making downloading Firefox a breeze for dial-up and broadband users alike.
- New Default Theme: A new default theme provides a bright new look for Windows and Linux users.
- SmartUpdate: A new SmartUpdate feature notifies users of new versions of Firefox to ensure that the browser is always up to date.
- Help: A new online help system makes this one powerful, friendly browser.
- Extension/Theme Manager: New Extension and Theme Managers provide a convenient and secure way to manage and update the hundreds of add-ons that set Firefox apart from other browsers.
Mozilla Firefox also includes numerous bug fixes and incremental improvements, including faster page load speed.
- Popup Blocking: Stop annoying popup ads in their tracks with Firefox's built in popup blocker.
- Tabbed Browsing: View more than one web page in a single window with this time saving feature. Open links in the background so that they're ready for viewing when you're ready to read them.
- Smarter Search: Google Search is built right into the toolbar, and there are a plethora of other search tools including Keywords (type "dict " in the Location Bar), and FastFind (start typing the first few letters of some text in the page and Firefox takes you there).
- Privacy and Security: Built with your Security in mind, Firefox keeps your computer safe from malicious spyware by not loading harmful ActiveX controls. A comprehensive set of privacy tools keep your online activity your business.
- Hassle-Free Downloading: Files you download are automatically saved to your Desktop so they're easy to find. Fewer prompts mean files download quicker.
- Fits Like a Glove: Simple and intuitive, yet fully featured, Firefox has all the functions you're used to - Bookmarks, History, Full Screen, Text Zooming to make pages with small text easier to read, etc.
- S M L XL XXL XXXL: Firefox is the most customizable browser on the planet. Customize your toolbars to add additional buttons, install new Extensions that add new features, add new Themes to browse with style, and use the adaptive search system to allow you to search an infinite number of engines. Firefox is as big or small as you want.
- Setup's a Snap: At only 4.7MB (Windows), Firefox only takes minutes to download over a fast connection. The installer gets you set up quickly, and the new Easy Transition system imports all of your settings - Favorites, passwords and other data from Internet Explorer and other browsers - so you can start surfing right away.
- A Developer's Best Friend: Firefox comes with a standard set of developer tools including a powerful javascript and CSS error/warning console, and an optional Document Inspector that gives unheard of insight into how your pages work.

Affiliate Program ”Get Money from your Website” Affiliate Program ”Get Money from your Website”Global Promotion Alliance
Help Us to click on Facebook Like one more....!
Download

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...