Dropdown menu

11

all link


លោកអ្នកអាចដាក់តំណរភ្ជាប់នៅទីនេះបាន​ តាមរយៈ E-mail: popularkhmer@gmail.com [ទំហំ 130x80(px)]

Kohsantepheap  Dap News Rasmeinews CEN Kampucheathmey Nokorwat Krong Kampuchea
Postkhmer Watphnom ANN Vorakchun KSMC KSN The Khmer Daily
hangmeasdaily Bayontv Seatelevision CNC TVK MyTV ctn
RFI RFA VOA Sakfm Radioaustralia Vayofm logo_internals
Yobminh WMC Vodhotnews Preynokornews Deumtnot News Moneaksekar fpmonline
Cambodianvotervoice kppmradio Meatophoum Veal Entry Khmer Angkor Kom Neut Thmey Wikipedia
Yellow Page Phnom Penh Time Phnom Penh Thmey Arey Thor Aom Nach Reas Khmer Student News Phnom Penh Daily
Cambodian Reconciliation News Serey Pheap News Chuay Khmer News Khemboth News Cheat Khmer Ros News Chabdai News chhantek Khmer News
Chalna Sangkum News kmsdailynews Cheat News Society and Sport Weekly News KH News News Cambo Cambodia Daily
Thmeythmey Sakal News Health Cambodia Health Cambodia ABC preynokor spiegel
vdo-news pinampm vow-news
CNN BBC Reuters ABC New York Time NBC News CBC News
ASK Channelnewsasia CBS VOA TVNZ News Sky News
NDTV Time Sciencenews World News Euronews Fox News News24
koungy Nika Apsara Hakse Vitou Sokly Khmerhand
12Leap HengHeng Vuthy AngkorMeas Modern
Central Bigman shop bayonmart Blu digitalcity vichet ktop
polinphone simcard1688 seanglin
Khmer4ever Khmerload Lookingtoday Camnews Khmer note Sabay Domneng
Khmerzoom Angkorone Newstoday Angkor Thom Media Cam111 Khmerherald Cambodiastar
Popzone Dateinasia freekhmermagazine Khpop khmer79 Khmerstation Ekhmerbook
Khmerbook Khmer Star Kalibstar khmerpix Khmer Legend mlis.info
Khmer24 Bamboow Kaochhay Sabaylokdo Psasmart Khmer68 Pelprek
khmerkalip Cambofree Go-emarket Phsaonline Iknown Khmer168 ecambodiamarket
Gladmarket Khmercow 7makara Koprey Popzone Shopping Phsar24 Asiajobs77
Bongthom Cambodiajobs hrcambodia CamHR Domreymarket Khmerbestbuy Arccambodia
Khmer71 khmer2world Khmerfast CRA Khmeradvertise KHLike Khmer8
pleng855 loymorng kmsong Khmer7 I1dlsong now4khmer pagesong
Khmervn kh-song Khmerplayer Khmersong Song168 khmer24h konkhmerall
khmp3 Forkh ilikesong Play Joljet
Moviekhmer Khmervdo Khmer-Movie Khmermovie999 Komsan24 Film2us Phumikhmer
Sabaymovie loymen Khmer2all Khmeravenue dubKhmer sroul9 pheapyun
KhmerTVRecord sabaymong
Norton BBU PUC RUPP HRU UME AEU
UC mekong PPIU IU CamIU CUP CUS
RULE ITC NPIC NTTI NUM PNSA RUFA
UNIV MCU Angkor UBB Limkokwing pcuuniversity usea
IIC Cardi
​​​​
Phnompenh Voterlist GRK Police Ministry of Rural Development MOD Redcross
Interior MEF Ministry of Tourism Cambodiameteo Moh mpwt maff
Ministry of Information MOC mosvy mlmupc Ministry of Women's Affairs Ministry of Environment Ministry of Education, Youth and Sport
Ministry of Culture and Fine Arts Ministry of Justice Ministry of Posts and Telecommunications Demand for Good Governance CIC Army Navy
Airforce Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia NIDA Police Academy of Cambodia Press and Quick Reaction Unit Anti-Corruption Unit Camcontrol
Cambodiainvestment National Bank of Cambodia General Department of Prison Senate of the Kingdom of Cambodia Tax
sombokit itkonkhmer eworldmagz phonecity mpmag ITkhmer ANT
aក Porpok it4ug ITCambo Cambotek KH4IT
khmervideoit camtoptec Google News Yahoo News PC
Hangmeasfm

Tuesday, January 24, 2012

XYplorer v10.8 + Portable

XYplorer v10.8 + Portable | 5.00 MB
XYplorer is an Advanced File System Explorer targeting everybody who is looking for a real alternative to the Windows Explorer. It has the following features: Created Date, Last Accessed Date and Attributes are shown right in the file list. Extended file find supporting NT-only features, and including binary string search. 
Multiple location search (find files in all selected directories). Generates various sorts of file system reports (to clipboard, file, and printer -- we're talking about one-click directory print-outs here). Export extended file informations of whole directories (or even directory trees) to CSV-formatted files. [new in 3.21] Column Width Auto-Adjustment.

Highly customizable display formats for file size and date information. For each file and folder, the (real!) disk space used is immediately displayed. Remembers last folder location and sort order. Browser-like history functionality. Can define favorite folders. A large suite of useful commands added to the standard file context menu, including Copy To, Move To, Copy Filename with Path, Copy File Properties, Copy Large/Small Icon, Multi-file Rename. Icon-extraction, multi-file time-stamping and attribute-stamping. Instant display of complete file/version information for each selected file. Instant preview of image, audio, and video files (displaying detailed media information). Instant file content view for all files (ASCII and binary), including text extraction from binaries (BTW: the fastest on the market). Full support for drag'n'drop and wheel mouse. Made to handle heavy-duty jobs. Easy to install, and easy to remove. Installing and running the program does not change your system or registry. Easy to use, start working in no time (interface closely follows Explorer standards). Small, fast, and RAM-friendly.

Features:
• Tabbed Browsing: have an unlimited number of tabs to make jumping around between folders a one-click affair. Rename the tabs, shift them around, hide them, drag-drop stuff onto the tab headers... the tabs remember their configuration individually and between sessions. You often search your system for files added in the last 24 hours? Let a "finding tab" do the job at a single click!
• High end find files engine with tremendous power and amazing speed. Find files fully supports Boolean logic (up to 256 nesting levels), advanced pattern matching, Regular Expressions, whole word and fuzzy matching, binary string search, multiple location search (find files in all selected directories) and much more...
• Instant preview of image (incl. PNG, JPEG, GIF, TIFF, ICO and many more), audio, and video files (displaying detailed media information).
• Thumbnails of image files shown right in the file list, introducing the unique "Mouse Down Blow Up" functionality.
• Instant preview of installed and uninstalled TrueType and Type-1 font files (displaying detailed font information).
• Instant preview of HTML, MHT, PHP files (including configurable server mappings) with printing option.
• Instant display of complete file/version information for each selected file.
• Various revolutionary highlighting features add more visual grip to tree and list. Highlight Folder, Boxed Branch, Favorite Folder Bold, Highlight Focused Row, Highlight Sorted Column, ... all colors are fully customizable. And then there's a wildcard-configurable Color Filter for list items.
• You have a Visual Filter for the file list. Control what you see by stating simple wildcard patterns like *.txt. The Visual Filter is per-tab and, as virtually all XYplorer settings, saved between sessions.
• File Info Tips and MP3 Info Tips: extensive file information (depending on file type and individual file up to 35 fields!) pops up when you move the mouse over a file's icon.
• Special MP3 service: instant ID3v1.1-tag view and edit, plus automatic filename to ID3v1.1-tag routine.
• Instant file view (ASCII and HEX) for all files, including text extraction from binaries (BTW: the fastest on the market).
• Generates various sorts of file system reports (to clipboard, file, and printer -- we're talking about one-click directory print-outs here).
• Export extended file informations of whole directories (or even directory trees) to CSV-formatted files.
• Created Date, Last Accessed Date and Attributes are shown right in the file list. Optionally in the revolutionary Age format, - which immediately tells you how old a file is (as opposed to when it was born).
• Column Width Auto-Adjustment.
• Highly customizable display formats for file size and date information.
• For each file and folder, the (real!) disk space used is immediately displayed.
• Remembers last folder location, sort order, scroll position, and selected file.
• Browser-like history functionality.
• Can define favorite folders.
• A large suite of useful commands added to the standard file context menu, including Copy To, Move To, Copy Filename with - Path, Copy File Properties, Copy Large/Small Icon, Multi-file Rename (optionally using Regular Expressions).
• Icon-extraction, multi-file time-stamping and attribute-stamping.
• Full support for drag'n'drop and wheel mouse.
• Made to handle heavy-duty jobs.
• Installing (1.7 MB total) and running the program does not change your system or registry. In other words: XYplorer is 100% portable. Ideal for your USB memory stick.
• Easy to use, start working in no time (interface closely follows Explorer standards).
• Small, fast, and RAM-friendly.
• Quick 24/7 support.

Affiliate Program ”Get Money from your Website” Affiliate Program ”Get Money from your Website”Global Promotion Alliance
Help Us to click on Facebook Like one more....!
Download

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...