Dropdown menu

11

all link


លោកអ្នកអាចដាក់តំណរភ្ជាប់នៅទីនេះបាន​ តាមរយៈ E-mail: popularkhmer@gmail.com [ទំហំ 130x80(px)]

Kohsantepheap  Dap News Rasmeinews CEN Kampucheathmey Nokorwat Krong Kampuchea
Postkhmer Watphnom ANN Vorakchun KSMC KSN The Khmer Daily
hangmeasdaily Bayontv Seatelevision CNC TVK MyTV ctn
RFI RFA VOA Sakfm Radioaustralia Vayofm logo_internals
Yobminh WMC Vodhotnews Preynokornews Deumtnot News Moneaksekar fpmonline
Cambodianvotervoice kppmradio Meatophoum Veal Entry Khmer Angkor Kom Neut Thmey Wikipedia
Yellow Page Phnom Penh Time Phnom Penh Thmey Arey Thor Aom Nach Reas Khmer Student News Phnom Penh Daily
Cambodian Reconciliation News Serey Pheap News Chuay Khmer News Khemboth News Cheat Khmer Ros News Chabdai News chhantek Khmer News
Chalna Sangkum News kmsdailynews Cheat News Society and Sport Weekly News KH News News Cambo Cambodia Daily
Thmeythmey Sakal News Health Cambodia Health Cambodia ABC preynokor spiegel
vdo-news pinampm vow-news
CNN BBC Reuters ABC New York Time NBC News CBC News
ASK Channelnewsasia CBS VOA TVNZ News Sky News
NDTV Time Sciencenews World News Euronews Fox News News24
koungy Nika Apsara Hakse Vitou Sokly Khmerhand
12Leap HengHeng Vuthy AngkorMeas Modern
Central Bigman shop bayonmart Blu digitalcity vichet ktop
polinphone simcard1688 seanglin
Khmer4ever Khmerload Lookingtoday Camnews Khmer note Sabay Domneng
Khmerzoom Angkorone Newstoday Angkor Thom Media Cam111 Khmerherald Cambodiastar
Popzone Dateinasia freekhmermagazine Khpop khmer79 Khmerstation Ekhmerbook
Khmerbook Khmer Star Kalibstar khmerpix Khmer Legend mlis.info
Khmer24 Bamboow Kaochhay Sabaylokdo Psasmart Khmer68 Pelprek
khmerkalip Cambofree Go-emarket Phsaonline Iknown Khmer168 ecambodiamarket
Gladmarket Khmercow 7makara Koprey Popzone Shopping Phsar24 Asiajobs77
Bongthom Cambodiajobs hrcambodia CamHR Domreymarket Khmerbestbuy Arccambodia
Khmer71 khmer2world Khmerfast CRA Khmeradvertise KHLike Khmer8
pleng855 loymorng kmsong Khmer7 I1dlsong now4khmer pagesong
Khmervn kh-song Khmerplayer Khmersong Song168 khmer24h konkhmerall
khmp3 Forkh ilikesong Play Joljet
Moviekhmer Khmervdo Khmer-Movie Khmermovie999 Komsan24 Film2us Phumikhmer
Sabaymovie loymen Khmer2all Khmeravenue dubKhmer sroul9 pheapyun
KhmerTVRecord sabaymong
Norton BBU PUC RUPP HRU UME AEU
UC mekong PPIU IU CamIU CUP CUS
RULE ITC NPIC NTTI NUM PNSA RUFA
UNIV MCU Angkor UBB Limkokwing pcuuniversity usea
IIC Cardi
​​​​
Phnompenh Voterlist GRK Police Ministry of Rural Development MOD Redcross
Interior MEF Ministry of Tourism Cambodiameteo Moh mpwt maff
Ministry of Information MOC mosvy mlmupc Ministry of Women's Affairs Ministry of Environment Ministry of Education, Youth and Sport
Ministry of Culture and Fine Arts Ministry of Justice Ministry of Posts and Telecommunications Demand for Good Governance CIC Army Navy
Airforce Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia NIDA Police Academy of Cambodia Press and Quick Reaction Unit Anti-Corruption Unit Camcontrol
Cambodiainvestment National Bank of Cambodia General Department of Prison Senate of the Kingdom of Cambodia Tax
sombokit itkonkhmer eworldmagz phonecity mpmag ITkhmer ANT
aក Porpok it4ug ITCambo Cambotek KH4IT
ទំព័របច្ចេកវិទ្យា khmervideoit camtoptec Google News Yahoo News PC
Hangmeasfm

Monday, January 16, 2012

TuneUp Utilities 12.0 (2012)

TuneUp Utilities 12.0 (2012) || 36.5 MB
Uncompromising performance, maximum battery life, a clutter-free PC experience and smart energy efficiency – that‘s exactly what you get with an all-new TuneUp Utilities™ 2012. Packed full with more than 30 tools, we guaranteed that your PC is in top shape!

Discover All New Features:
It’s Windows® like you’ve never seen it before, all thanks to two truly unique technologies built into TuneUp Utilities™ 2012.
Our revamped Program Deactivator restores over 50% of speed and free space on bogged-down PCs, while TuneUp Economy Mode improves battery life by up to 30% and is nothing short of an energy-saving miracle.
And now it’s easier than ever to optimize your PC thanks to our fully redesigned Start Center.
-TuneUp Economy Mode
-TuneUp Program Deactivator

Improve Performance and Battery Life:
Massive performance loss and unbearable slowdowns don’t just occur on ancient Windows® XP machines. As a matter of fact, they oftentimes hit even the fastest Windows® 7 laptops and desktops around. But not anymore!
TuneUp Utilities™ 2012 takes your PC to the next performance level, guaranteeing lightning-fast application load times and extended battery life that can endure even the longest trips.
-TuneUp Program Deactivator
-TuneUp Economy Mode
-Turbo Mode
-TuneUp Live Optimization
-Disable startup programs
-Accelerate system startup and shutdown
-Defragment hard disk

Take Care of Your PC and Data Clutter:
The perfect PC cleanup in less than 5 minutes? Now it’s easier than ever thanks to TuneUp Utilities™ 2012 which removes thousands of megabytes of Windows® clutter while refreshing your registry and deleting massive disk space hogs. The all-in-one maintenance of TuneUp Utilities™ 2012 makes sure your PC becomes cleaner and faster than ever before.
-1-Click-Maintenance & Automatic Maintenance
-Clean hard disk
-Uninstall unneeded programs
-Defragment, Clean and Edit the Registry
-Find and Delete Large Amounts of Data
-Remove Broken Shortcuts

Restore and Secure-Wipe Files:
Keeping your data private and secure is crucial. TuneUp Utilities™ top three tools enable you to restore accidentally deleted files, clean out data traces from your hard disk, and securely wipe sensitive files in order to prevent them from falling into the wrong hands.
-Restore deleted files
-Clean hard disk
-Delete files safely

Analyze and troubleshoot your PC:
Tired of calling up PC experts or costly tech hotlines? Then help yourself with TuneUp Utilities™. Its easy-to-use wizards and diagnostic tools help you find vulnerabilities, errors, and your PC’s untapped performance potential. With TuneUp Utilities™ you’ll get rid of the most annoying Windows® problems of all time with just a few clicks and push your PC to perform better than ever.
-Show system information
-Status & recommendations (category)
-Optimization status
-Increase performance – recommendations
-Program rating
-Display and close running processes
-Detect and fix problems
-Check hard disk for errors

Personalize Windows®:
Bored with the same Windows® themes, logon screens or icons? Ready to give your PC a makeover? TuneUp Utilities™ 2012 offers unique customization possibilities that’ll transform the same old and boring Windows® XP “Luna” and Windows® 7 “Aero” design to something new, sleek, and exciting. And once you’re done with that, TuneUp System Control helps you adjust more than 400 hidden Windows® and program settings.
-Customize the appearance of Windows® (TuneUp Styler)
-Customize options and behaviors (TuneUp System Control)

More Great Features:
With its elegant and powerful Start Center interface, TuneUp Utilities™ guides users through all their optimization steps and helps them solve issues with their PC, Windows®, or 3rd party software. Thanks to our brand new Settings Center, you’ll also have instant access to the most important settings and update features of TuneUp Utilities™ 2012. And once you’re done, the Optimization Report provides you with a complete history of problems solved, tuning steps performed, and data clutter removed.
-Start Center
-Overview of all functions
-TuneUp Utilities Settings Center
-TuneUp Utilities Settings Center
-Check for Updates
-Optimization Report

How To Use:
1)Install “Glary Utilities Pro”.
2)Click On “Glary Utilities Pro Serials”.
3)Choose A ‘UserName’ & ‘Serial’.
4)Register “Glary Utilities Pro”.
5)Enjoy!!!.

OS : Win XP/2000/Vista/Win 7


Affiliate Program ”Get Money from your Website” Affiliate Program ”Get Money from your Website”Global Promotion Alliance
Help Us to click on Facebook Like one more....!
Download

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...