Dropdown menu

11

all link


លោកអ្នកអាចដាក់តំណរភ្ជាប់នៅទីនេះបាន​ តាមរយៈ E-mail: popularkhmer@gmail.com [ទំហំ 130x80(px)]

Kohsantepheap  Dap News Rasmeinews CEN Kampucheathmey Nokorwat Krong Kampuchea
Postkhmer Watphnom ANN Vorakchun KSMC KSN The Khmer Daily
hangmeasdaily Bayontv Seatelevision CNC TVK MyTV ctn
RFI RFA VOA Sakfm Radioaustralia Vayofm logo_internals
Yobminh WMC Vodhotnews Preynokornews Deumtnot News Moneaksekar fpmonline
Cambodianvotervoice kppmradio Meatophoum Veal Entry Khmer Angkor Kom Neut Thmey Wikipedia
Yellow Page Phnom Penh Time Phnom Penh Thmey Arey Thor Aom Nach Reas Khmer Student News Phnom Penh Daily
Cambodian Reconciliation News Serey Pheap News Chuay Khmer News Khemboth News Cheat Khmer Ros News Chabdai News chhantek Khmer News
Chalna Sangkum News kmsdailynews Cheat News Society and Sport Weekly News KH News News Cambo Cambodia Daily
Thmeythmey Sakal News Health Cambodia Health Cambodia ABC preynokor spiegel
vdo-news pinampm vow-news
CNN BBC Reuters ABC New York Time NBC News CBC News
ASK Channelnewsasia CBS VOA TVNZ News Sky News
NDTV Time Sciencenews World News Euronews Fox News News24
koungy Nika Apsara Hakse Vitou Sokly Khmerhand
12Leap HengHeng Vuthy AngkorMeas Modern
Central Bigman shop bayonmart Blu digitalcity vichet ktop
polinphone simcard1688 seanglin
Khmer4ever Khmerload Lookingtoday Camnews Khmer note Sabay Domneng
Khmerzoom Angkorone Newstoday Angkor Thom Media Cam111 Khmerherald Cambodiastar
Popzone Dateinasia freekhmermagazine Khpop khmer79 Khmerstation Ekhmerbook
Khmerbook Khmer Star Kalibstar khmerpix Khmer Legend mlis.info
Khmer24 Bamboow Kaochhay Sabaylokdo Psasmart Khmer68 Pelprek
khmerkalip Cambofree Go-emarket Phsaonline Iknown Khmer168 ecambodiamarket
Gladmarket Khmercow 7makara Koprey Popzone Shopping Phsar24 Asiajobs77
Bongthom Cambodiajobs hrcambodia CamHR Domreymarket Khmerbestbuy Arccambodia
Khmer71 khmer2world Khmerfast CRA Khmeradvertise KHLike Khmer8
pleng855 loymorng kmsong Khmer7 I1dlsong now4khmer pagesong
Khmervn kh-song Khmerplayer Khmersong Song168 khmer24h konkhmerall
khmp3 Forkh ilikesong Play Joljet
Moviekhmer Khmervdo Khmer-Movie Khmermovie999 Komsan24 Film2us Phumikhmer
Sabaymovie loymen Khmer2all Khmeravenue dubKhmer sroul9 pheapyun
KhmerTVRecord sabaymong
Norton BBU PUC RUPP HRU UME AEU
UC mekong PPIU IU CamIU CUP CUS
RULE ITC NPIC NTTI NUM PNSA RUFA
UNIV MCU Angkor UBB Limkokwing pcuuniversity usea
IIC Cardi
​​​​
Phnompenh Voterlist GRK Police Ministry of Rural Development MOD Redcross
Interior MEF Ministry of Tourism Cambodiameteo Moh mpwt maff
Ministry of Information MOC mosvy mlmupc Ministry of Women's Affairs Ministry of Environment Ministry of Education, Youth and Sport
Ministry of Culture and Fine Arts Ministry of Justice Ministry of Posts and Telecommunications Demand for Good Governance CIC Army Navy
Airforce Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia NIDA Police Academy of Cambodia Press and Quick Reaction Unit Anti-Corruption Unit Camcontrol
Cambodiainvestment National Bank of Cambodia General Department of Prison Senate of the Kingdom of Cambodia Tax
sombokit itkonkhmer eworldmagz phonecity mpmag ITkhmer ANT
aក Porpok it4ug ITCambo Cambotek KH4IT
ទំព័របច្ចេកវិទ្យា khmervideoit camtoptec Google News Yahoo News PC
Hangmeasfm

Tuesday, January 31, 2012

Toolwiz Care 1.0.0.501 Final

Toolwiz Care 1.0.0.501 Final || 3.98 MB

Toolwiz Care - a collection of useful utilities for maintenance of personal computers running Windows. In its users will be four dozen tools for most everyday tasks. Toolwiz Care helps you find and fix errors in the registry, boot-up time operating system, to release the necessary disk space and solve a lot of pressing issues that affect the performance, security and stability.
Despite the fact that the Internet can find a lot of products with similar functionality, Toolwiz Care compares favorably with most of its competitors.
For example, the module Startup Programs not only displays the list of applications that run at boot time, but also offers his own recommendations on the usefulness of a program. By following these tips, users can significantly reduce system boot time and provide a noticeable performance boost.

Tool to clean the disk Disk Clean boasts support for wildcards, and lets you quickly delete all the files of the selected type (for example,. Old or. Tmp). Disk Analyze function allows you to easily discover the "heavy" files and folders. A utility Duplicate File Finder, as its name implies, quickly finds duplicate files that occupy valuable disk space.

However, the greatest interest among users would cause the tools presented in the category Tools. Utilities and Super Explorer Super Registry, for example, will interact with the file system and registry without using the software the Windows API. This approach will facilitate the detection and removal of hidden and deeply embedded threats (rootkits type). At the disposal of PC owners will also be an application called MBR Backup and Restore Tool, designed to preserve, restore and make corrections to the master boot record.

Special mention deserve a small but very useful utility to recover accidentally deleted files, generate secure passwords, encrypt sensitive documents, manage addons Internet Explorer, setting the context menu of Windows, etc.

Key features:

• Cleaning the registry (Registry Clean) - Registry errors slow down and can cause a system crash.
This feature eliminates errors in the registry for what would the system work like new.

• Disk Cleanup (Disk Clean) - Unwanted files clog up the drive and slow down your system. This feature removes unnecessary files to ensure that the system would work like new.

• Disk Cleanup (Privacy Clean) - This function cleans the history of surfing and traces.

• Analysis of the disk (Disk Analyze) - This function will analyze the hard disk and tells a lot of useful information, such as disk space usage of your files and folders, zero size files, empty folders and large files on disk.

• System Optimizer (System Optimizer) - Increases the speed of response and stability for slow computers.

• The report startup (Startup Report) - This feature allows you to see the name and the download time of all components to be loaded after system startup.

• Startup Optimizer (Startup Optimizer) - Optimizer loads all the objects startup. You can prevent or delay the loading of some of them, in order to speed up the boot process.

• Quick defragmentation (Fast Defrag) - This function provides a very fast and efficient defragmentation of hard drives for faster file downloads and high-performance disk.

• Plugin Manager (Plugin Manager) - This feature allows you to check your installed extensions in your system and lets you delete any unwanted ones.

• Network Manager (Network Manager) - This function displays a list of programs that connect to the Internet, and allows you to terminate any unwanted ones.

• Process Manager (Process Manager) - This feature lets you view all running processes and can kill any of them with a simple click.

• Service Manager (Service Manager) - This feature gives you detailed information about the service Windows, the system and allows you to stop or start any of them.

• The separator files (File Splitter) - This tool provides an easy way to share files into several parts, as well as combine multiple units into one file.

• Check the file (File Checker) - This tool allows you to get information for files. Such as file size, value MD5/CRC32/SHA1, with a digital signature file or not.

• Eye protection (Eyes Care) - This feature allows you to keep your health with compulsory testing of every few hours.

• Time Freeze - Creates a virtual environment as a copy of the real system and saves the real system in its initial state. Prevents your computer from unwanted changes or malicious threats that cause harm to your computer. Helps you to disable change / view your files or access to the protected folders other. Protects your files from viruses or trojans.

• Virtual Safe (Virtual Safe) - Safe - A continuous virtual disk encryption. You can create multiple Safes on your system and put the important and private data. Without password no one can open the safe and view its contents.

• File Shredder - This is very useful for destroying unwanted files beyond recovery.

• Disk Wiper - File System Windows only removes the file name when you delete a file on your hard drive. Disk Wiper is a useful function for that would completely erase the contents of deleted files on your hard drive.

• Disk Doctor (Disk Doctor) - This tool will allow you to check the hard drive and give a detailed report, if there are any errors.

In addition:

• Search for duplicate files (Duplicate File Finder) - This tool allows you to scan all duplicate files in a specified way. You can remove some of them and free up disk space.

• Recovery (File Recovery) - This tool can help you find files that have been previously removed. You can choose any file from the list and - to restore it. Note: If a file that was deleted a long time, the contents of a file can be overwritten by other files.

• Manager of Internet Explorer (Internet Explorer Manager) - This tool allows you to manage extensions to IE, such as ActiveX controls and allows you to change the home page, search results pages and pages of trust IE.

• Backup and restore registry (Registry Backup and Restore) - The Windows Registry is a hierarchical database that stores configuration settings in Microsoft Windows. This tool will allow you to backup and restore the registry Windows.

• Defragment registry (Registry Defrag) - There will be many "extra" cells in the register of Windows, if your system is used for a long time. This tool will help you restore your Windows registry and make it smaller and faster.

• Encrypt / Decrypt a file (File Encryption / Decryption) - This tool provides an easy way to encrypt / decrypt files and protects them from unauthorized access.

• Password Generator (Password Generator) - This tool allows you to make random passwords that are very difficult to crack or guess, and are safe because of additional combinations of uppercase and lowercase letters, numbers and punctuation.

• Game TurboBoost - temporarily closing background processes and unnecessary services Windows, cleaning RAM, and increasing processor performance, Game TurboBoost maximum frees system resources for an expensive game.

• Running driver (Running Drivers) - This tool gives you detailed information about drivers running in the system at this time.

• Repair Network (Repair Network) - This tool will help you manage network extensions in the system. You can remove some of the extensions to the fact that to fix the damaged network.

• Manager context menu (Context Menu Manager) - This tool lets you view and manage the context menu of Windows, My Documents, Recycle Bin and so on. To view the double-click your mouse on an object.

• Password Manager (Password Manager) - This tool allows you to make random passwords that are very difficult to crack or guess.

• Super register (Super Explorer) - This tool can analyze the registry without the standard API Windows. You can find all the captured / hidden registry entries in this guide.

• Super register (Super Registry) - This tool can analyze the registry without the standard API Windows. You can find all the captured / hidden registry entries in this guide.

• Backup and Restore MBR (MBR Backup and Restore) - MBR - it's hard disk boot sector. This tool backs up and restores the MBR to the hard drive. You can also modify the MBR and save it (for advanced users only).

• Recovery Center - Recovery Center can make backup copies of all your changes to the registry by using this program. You can view or cancel all changes.

• Manager of System Restore - This feature gives the instantaneous representation of a system restore point on your computer and lets you remove any of them.

• Manager of exceptions - you can add a file / registry / Cookie in the list of exceptions that you do not want to delete.

• Uninstalling programs - This feature gives you detailed information about all the programs installed on your computer and allows you to easily remove any of them.

Affiliate Program ”Get Money from your Website” Affiliate Program ”Get Money from your Website”Global Promotion Alliance
Help Us to click on Facebook Like one more....!
Download

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...