Dropdown menu

11

all link


លោកអ្នកអាចដាក់តំណរភ្ជាប់នៅទីនេះបាន​ តាមរយៈ E-mail: popularkhmer@gmail.com [ទំហំ 130x80(px)]

Kohsantepheap  Dap News Rasmeinews CEN Kampucheathmey Nokorwat Krong Kampuchea
Postkhmer Watphnom ANN Vorakchun KSMC KSN The Khmer Daily
hangmeasdaily Bayontv Seatelevision CNC TVK MyTV ctn
RFI RFA VOA Sakfm Radioaustralia Vayofm logo_internals
Yobminh WMC Vodhotnews Preynokornews Deumtnot News Moneaksekar fpmonline
Cambodianvotervoice kppmradio Meatophoum Veal Entry Khmer Angkor Kom Neut Thmey Wikipedia
Yellow Page Phnom Penh Time Phnom Penh Thmey Arey Thor Aom Nach Reas Khmer Student News Phnom Penh Daily
Cambodian Reconciliation News Serey Pheap News Chuay Khmer News Khemboth News Cheat Khmer Ros News Chabdai News chhantek Khmer News
Chalna Sangkum News kmsdailynews Cheat News Society and Sport Weekly News KH News News Cambo Cambodia Daily
Thmeythmey Sakal News Health Cambodia Health Cambodia ABC preynokor spiegel
vdo-news pinampm vow-news
CNN BBC Reuters ABC New York Time NBC News CBC News
ASK Channelnewsasia CBS VOA TVNZ News Sky News
NDTV Time Sciencenews World News Euronews Fox News News24
koungy Nika Apsara Hakse Vitou Sokly Khmerhand
12Leap HengHeng Vuthy AngkorMeas Modern
Central Bigman shop bayonmart Blu digitalcity vichet ktop
polinphone simcard1688 seanglin
Khmer4ever Khmerload Lookingtoday Camnews Khmer note Sabay Domneng
Khmerzoom Angkorone Newstoday Angkor Thom Media Cam111 Khmerherald Cambodiastar
Popzone Dateinasia freekhmermagazine Khpop khmer79 Khmerstation Ekhmerbook
Khmerbook Khmer Star Kalibstar khmerpix Khmer Legend mlis.info
Khmer24 Bamboow Kaochhay Sabaylokdo Psasmart Khmer68 Pelprek
khmerkalip Cambofree Go-emarket Phsaonline Iknown Khmer168 ecambodiamarket
Gladmarket Khmercow 7makara Koprey Popzone Shopping Phsar24 Asiajobs77
Bongthom Cambodiajobs hrcambodia CamHR Domreymarket Khmerbestbuy Arccambodia
Khmer71 khmer2world Khmerfast CRA Khmeradvertise KHLike Khmer8
pleng855 loymorng kmsong Khmer7 I1dlsong now4khmer pagesong
Khmervn kh-song Khmerplayer Khmersong Song168 khmer24h konkhmerall
khmp3 Forkh ilikesong Play Joljet
Moviekhmer Khmervdo Khmer-Movie Khmermovie999 Komsan24 Film2us Phumikhmer
Sabaymovie loymen Khmer2all Khmeravenue dubKhmer sroul9 pheapyun
KhmerTVRecord sabaymong
Norton BBU PUC RUPP HRU UME AEU
UC mekong PPIU IU CamIU CUP CUS
RULE ITC NPIC NTTI NUM PNSA RUFA
UNIV MCU Angkor UBB Limkokwing pcuuniversity usea
IIC Cardi
​​​​
Phnompenh Voterlist GRK Police Ministry of Rural Development MOD Redcross
Interior MEF Ministry of Tourism Cambodiameteo Moh mpwt maff
Ministry of Information MOC mosvy mlmupc Ministry of Women's Affairs Ministry of Environment Ministry of Education, Youth and Sport
Ministry of Culture and Fine Arts Ministry of Justice Ministry of Posts and Telecommunications Demand for Good Governance CIC Army Navy
Airforce Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia NIDA Police Academy of Cambodia Press and Quick Reaction Unit Anti-Corruption Unit Camcontrol
Cambodiainvestment National Bank of Cambodia General Department of Prison Senate of the Kingdom of Cambodia Tax
sombokit itkonkhmer eworldmagz phonecity mpmag ITkhmer ANT
aក Porpok it4ug ITCambo Cambotek KH4IT
khmervideoit camtoptec Google News Yahoo News PC
Hangmeasfm

Monday, January 23, 2012

Password Depot Professional v6.0.9 Multilingual

Password Depot Professional v6.0.9 Multilingual | 31.1 MB

Password Depot is a powerful and user-friendly password manager which helps to manage all your passwords as well as, for example, credit card data, confidential information, documents and software licenses.

Password Security

Best protection of your data due to double encryption with Rijndael 256! Your password list is protected twice: with the master password and with an internal key.
Protection from keylogging (intercepting of keystrokes) – All password fields are internally protected from keylogging.
Password Depot leaves no traces of your passwords in your internal memory. Thus, even the theoretical attempt of a hacker to misuse your computer and try to browse the cryptic memory dumps for your passwords could be prevented.
Clipboard protection: Password Depot automatically detects any active clipboard viewers and masks its changes to the keyboard; after performing auto-complete, all sensitive data is automatically cleared from the clipboard.
The integrated password generator creates virtually uncrackable passwords: instead of passwords like "sweetheart" or "John", which can both be cracked in a few minutes, you now use passwords like "g\/:1bmV5T$x_sb}8T4@CN?\A:y:Cwe-k)mUpHiJu:0md7p@ Protection against brute force attacks: Each time someone enters a wrong master password, the program is locked for several seconds which makes brute force attacks nearly impossible.
Protection against dictionary attacks: Password Depot will warn you if you are using common words which are available in hacker dictionaries.
Lock function: Locks the program under certain, customizable conditions, so that nobody apart from the owner can access it.
Backups: Backups of a password file can be stored directly on an FTP server on the Internet (SFTP protocol supported) or on external hard drives. The time interval between two backups is customizable.
Virtual (on-screen) keyboard: The ultimate protection against keylogging. With this tool you can enter your master password or other confidential information without even touching the keyboard. Password Depot does not simulate keystrokes, but uses an internal cache, so that they can neither be intercepted software- nor hardware-based.

Password Management

User-friendly interface, similar to the Windows Explorer, that allows you to navigate through your password lists effectively and helps you to find your passwords quickly.
Top bar mode for faster and more efficient navigation. Now available in classic design or as application desktop toolbar
Auto-complete function allows you to fill in user name, password or customized data on web pages automatically. Supports Firefox, Chrome, Opera and Microsoft Internet Explorer.
Browser add-ons available for Internet Explorer und Firefox which fill in log-ins fully automatically.
Define your own custom browsers.
Password lists on the Internet: Store your encrypted password lists on the internet as an option. This enables you to access your password file (via HTTP, FTP or SFTP) from anywhere, no matter where you are!
Import/export of passwords from/to other password managers.
You can open a password's website directly from the program.
Copy a password, user name or URL to the clipboard or drag & drop to the target field.
Clean-Up function: Finds any passwords which have expired or not been used for a long time. Thus, the password file can be cleaned from unnecessary passwords easily.
Live search: Searches for any characters you entered "in live time". Optionally, you can use the Advanced Search to search in specific fields only.
Optional server module: Share Password Depot with several users on a local network or via the Internet!
Support of USB devices: Keep your passwords ready to hand at any time by installing Password Depot directly on your USB flash drive.
Mode: Use the beginner mode as a new user, use all the funcionality in the expert mode or define your own custom mode.
Usage frequency statistics: See at a glance how often you have used a particular password.
Favorites: The favorites section shows the passwords most frequently used. They can also be accessed from a drop-down list in the top bar.
Password history: Save - if desired - the changes of a password, so that you are able to restore a former version of password if needed.


Protection of confidential data and documents

Apart from passwords you can also save credit card data, software licenses, identities and information in Password Depot.
File attachments can be added to password entries.
Encrypt external files with Password Depot to make confidential documents inaccessible for unauthorized persons. You can automatically store the password as an encrypted file entry in Password Depot.
The program can also create encrypted self-extracting files which can also be decrypted by users who don't have Password Depot installed on their computer.
Erase external files completely so that there are no traces left on your hard disk.

Additional Features

Global Hot Keys: Global hot keys for Windows reactivate the program when it was minimized or is in the system tray and switch it into the top bar mode.
Unicode support: Password Depot supports Unicode and thus allows you to use international strings and passwords.
Custom fields: Adjust Password Depot to your personal needs, creating custom fields for a specific entry or Global Fields for the whole file.
Synchronization function: Synchronize two passwords files, for example if you are using the same password file on two different PCs and want to take over your changes. The synchronization works in both directions.
Recognition of correct passwords: The program automatically recognizes the password that is used for a website and suggests it automatically!
Quality inspection of your passwords: Check the quality and security of your passwords! New and intelligent algorithms check the passwords employed and alert you in case of “weak” passwords.
Variables in URLs: Use variables in URLs to meet all the requirements and to automate special cases.
Wildcards in URLs to assign different URLs to a password entry.
Support of TANs: Support of TANs is available for customers who are using Password Depot for online banking.
Password requirements: You can define requirements which all new or modified passwords have to meet (minimum length, types of characters contained, etc.).
Icons for passwords: Select an icon for each password for better recognition. They are saved within the password file. Thus, they are available if you open your file on a different computer.
Disable program warnings: Only see the program warnings which you really need.
Warning for expired passwords: You can set the number of days which you want to be warned before your password expires.
Windows Shell links to individual passwords for quick launch of favorite passwords.
Program options: Thanks to numerous program options Password Depot is individually configurable.

Homepage: http://www.password-depot.com/

Affiliate Program ”Get Money from your Website” Affiliate Program ”Get Money from your Website”Global Promotion Alliance
Help Us to click on Facebook Like one more....!
Download

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...