Dropdown menu

11

all link


លោកអ្នកអាចដាក់តំណរភ្ជាប់នៅទីនេះបាន​ តាមរយៈ E-mail: popularkhmer@gmail.com [ទំហំ 130x80(px)]

Kohsantepheap  Dap News Rasmeinews CEN Kampucheathmey Nokorwat Krong Kampuchea
Postkhmer Watphnom ANN Vorakchun KSMC KSN The Khmer Daily
hangmeasdaily Bayontv Seatelevision CNC TVK MyTV ctn
RFI RFA VOA Sakfm Radioaustralia Vayofm logo_internals
Yobminh WMC Vodhotnews Preynokornews Deumtnot News Moneaksekar fpmonline
Cambodianvotervoice kppmradio Meatophoum Veal Entry Khmer Angkor Kom Neut Thmey Wikipedia
Yellow Page Phnom Penh Time Phnom Penh Thmey Arey Thor Aom Nach Reas Khmer Student News Phnom Penh Daily
Cambodian Reconciliation News Serey Pheap News Chuay Khmer News Khemboth News Cheat Khmer Ros News Chabdai News chhantek Khmer News
Chalna Sangkum News kmsdailynews Cheat News Society and Sport Weekly News KH News News Cambo Cambodia Daily
Thmeythmey Sakal News Health Cambodia Health Cambodia ABC preynokor spiegel
vdo-news pinampm vow-news
CNN BBC Reuters ABC New York Time NBC News CBC News
ASK Channelnewsasia CBS VOA TVNZ News Sky News
NDTV Time Sciencenews World News Euronews Fox News News24
koungy Nika Apsara Hakse Vitou Sokly Khmerhand
12Leap HengHeng Vuthy AngkorMeas Modern
Central Bigman shop bayonmart Blu digitalcity vichet ktop
polinphone simcard1688 seanglin
Khmer4ever Khmerload Lookingtoday Camnews Khmer note Sabay Domneng
Khmerzoom Angkorone Newstoday Angkor Thom Media Cam111 Khmerherald Cambodiastar
Popzone Dateinasia freekhmermagazine Khpop khmer79 Khmerstation Ekhmerbook
Khmerbook Khmer Star Kalibstar khmerpix Khmer Legend mlis.info
Khmer24 Bamboow Kaochhay Sabaylokdo Psasmart Khmer68 Pelprek
khmerkalip Cambofree Go-emarket Phsaonline Iknown Khmer168 ecambodiamarket
Gladmarket Khmercow 7makara Koprey Popzone Shopping Phsar24 Asiajobs77
Bongthom Cambodiajobs hrcambodia CamHR Domreymarket Khmerbestbuy Arccambodia
Khmer71 khmer2world Khmerfast CRA Khmeradvertise KHLike Khmer8
pleng855 loymorng kmsong Khmer7 I1dlsong now4khmer pagesong
Khmervn kh-song Khmerplayer Khmersong Song168 khmer24h konkhmerall
khmp3 Forkh ilikesong Play Joljet
Moviekhmer Khmervdo Khmer-Movie Khmermovie999 Komsan24 Film2us Phumikhmer
Sabaymovie loymen Khmer2all Khmeravenue dubKhmer sroul9 pheapyun
KhmerTVRecord sabaymong
Norton BBU PUC RUPP HRU UME AEU
UC mekong PPIU IU CamIU CUP CUS
RULE ITC NPIC NTTI NUM PNSA RUFA
UNIV MCU Angkor UBB Limkokwing pcuuniversity usea
IIC Cardi
​​​​
Phnompenh Voterlist GRK Police Ministry of Rural Development MOD Redcross
Interior MEF Ministry of Tourism Cambodiameteo Moh mpwt maff
Ministry of Information MOC mosvy mlmupc Ministry of Women's Affairs Ministry of Environment Ministry of Education, Youth and Sport
Ministry of Culture and Fine Arts Ministry of Justice Ministry of Posts and Telecommunications Demand for Good Governance CIC Army Navy
Airforce Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia NIDA Police Academy of Cambodia Press and Quick Reaction Unit Anti-Corruption Unit Camcontrol
Cambodiainvestment National Bank of Cambodia General Department of Prison Senate of the Kingdom of Cambodia Tax
sombokit itkonkhmer eworldmagz phonecity mpmag ITkhmer ANT
aក Porpok it4ug ITCambo Cambotek KH4IT
khmervideoit camtoptec Google News Yahoo News PC
Hangmeasfm

Friday, January 13, 2012

Nero 11.0.15800 Full Repack v3 + Creative Collections Pack

 Nero 11.0.15800 Full Repack v3 + Creative Collections Pack | 963 MB
Nero 11.0.15800 Platinum HD, the latest version of the universal utility for writing to CD / DVD and edit multimedia content. This is one of the best software packages for writing to CD-R, CD-RW and DVD drives. Allows you to use most of the models of drives, with the recording as an audio-CD, and "computer" drives, including boot, as well as video (formats Video CD and Super Video CD) and DVD.Ingredients:
* BackItUp
* Burn Rights
* Burning ROM
* Cover Designer
* Disc Speed
* Express
* Info Tool
* Kwik Media
* Recode
* Sound Trax
* Video
* Wave Editor

Additionally if there is no set in the system:
* Microsoft Visual C + + Redistributable 2005-2010
* Microsoft. NET Framework 4
* MSXML 4

Features:
Playback of Blu-ray
Turn your house into a real movie theater. Play your favorite movies and home videos recorded on the disc Blu-ray, high definition sound and film-quality DTS and Dolby Digital Surround right on your computer.

Synchronizing via Wi-Fi and USB
Comprehensive synchronization for smartphones and tablet PC running Android ™.

Nero Kwik Mobile Sync lets you share music, photos and videos between your PC and Android devices over wireless networks. Optimize your content "on the fly", because just one movement you can play almost anything, from songs from the playlist to iTunes downloaded movies. With the rapid automatic detection devices, you can choose any unit of a large list of compatible devices and save it to your music, photos and video.

The integrated Nero MediaBrowser
Quick and easy access from the Media Library to the project. Thanks to a completely new component of Nero MediaBrowser can immediately start working on any project. In most projects, you can one-click access to a library of music, photos and video. Your job will be easy and convenient, for now, just drag your photo files, video and music from the library of Nero Kwik Media in your project

Convert and compress DVD-Video or video

Whether it's video, shot on your mobile phone, or DVD-movie, each device needs its format playback. Nero 11 provides enhanced video transcoding, which allow to convert almost any DVD-movie or video in any video format for playback on any device, so you can easily view their favorite videos anywhere.

Nero LIVEBackup
Continuous reliable backup. Simple backups in one-touch by using Nero LIVEBackup to protect all your files and even entire operating system. You can also choose to backup manually, but only Nero LIVEBackup ensure continuous reliable backup.

Simple and Advanced mode video editing
Get amazing results regardless of your experience video editing. You can easily switch from Express Storyboard editing mode in the advanced editing one touch and continue to work on a project in the same window. Go with a simple and easy to use templates to the effects of multi-track editing, management of key frames on a single screen video editing, wonderful patterns blend effects "Picture in Picture" and much more. Do your homework projects in sparkling delight friends and family like never before.

Burn the disc longevity
The experts, who first implemented the technology to burn, constantly improve their decisions. Once the application Nero SecurDisc 3.0 by scanning the surface of the disk ensures readability, regardless of scratches, age and wear, so that your content will be stored for a long time to drive safe and sound.

Features Repack:
* Made completely new installer
* Language selection regardless of the language system (RUS / ENG)
* Resolution: h86/h64
* Remove all the start pages
* Removed the online services (except Kwik Media)
* Tablet enclosing (Patch iOTA on 01/11/2011)
* Silent install:
/ S / LRUS
/ S / LENG
If you add this key, the installation will be skipped BackItUp
/ NB

Changes in the Repack v3:
* All applications are upgraded to the latest versions
* The Burning ROM, Express and Kwik Media now operates Gracenote
* Added Shell Extension
* The assembly included a fully working Wave Editor
* Added integration into auto drive and some devices
* Added Nero Toolkit (free tool)

Removal:
If you have my (vahe91) assembly Creative Collections Pack and you have decided to completely remove Nero, make sure you first need to remove the Creative Collections Pack. Otherwise, the registry will refuse him.

System requirements:
Windows XP SP3, Windows Vista SP1 and above, Windows 7
2 GHz CPU, 512 MB RAM (1 GB RAM for Windows Vista or Windows 7)
5 GB of free hard disk space
DirectX 9,0-compliant graphics card and at least 128 MB of graphics memory
DVD-ROM drive for installation and play;
DirectX ® 9,0 c (February 2010)
Windows Media ® Player 9

Affiliate Program ”Get Money from your Website”
Affiliate Program ”Get Money from your Website”Global Promotion Alliance
Help Us to click on Facebook Like one more....!
Download  Link:
Part 1  ||  Part 2  ||  Part 3  ||  Part 4  ||  Part 5 

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...