Dropdown menu

11

all link


លោកអ្នកអាចដាក់តំណរភ្ជាប់នៅទីនេះបាន​ តាមរយៈ E-mail: popularkhmer@gmail.com [ទំហំ 130x80(px)]

Kohsantepheap  Dap News Rasmeinews CEN Kampucheathmey Nokorwat Krong Kampuchea
Postkhmer Watphnom ANN Vorakchun KSMC KSN The Khmer Daily
hangmeasdaily Bayontv Seatelevision CNC TVK MyTV ctn
RFI RFA VOA Sakfm Radioaustralia Vayofm logo_internals
Yobminh WMC Vodhotnews Preynokornews Deumtnot News Moneaksekar fpmonline
Cambodianvotervoice kppmradio Meatophoum Veal Entry Khmer Angkor Kom Neut Thmey Wikipedia
Yellow Page Phnom Penh Time Phnom Penh Thmey Arey Thor Aom Nach Reas Khmer Student News Phnom Penh Daily
Cambodian Reconciliation News Serey Pheap News Chuay Khmer News Khemboth News Cheat Khmer Ros News Chabdai News chhantek Khmer News
Chalna Sangkum News kmsdailynews Cheat News Society and Sport Weekly News KH News News Cambo Cambodia Daily
Thmeythmey Sakal News Health Cambodia Health Cambodia ABC preynokor spiegel
vdo-news pinampm vow-news
CNN BBC Reuters ABC New York Time NBC News CBC News
ASK Channelnewsasia CBS VOA TVNZ News Sky News
NDTV Time Sciencenews World News Euronews Fox News News24
koungy Nika Apsara Hakse Vitou Sokly Khmerhand
12Leap HengHeng Vuthy AngkorMeas Modern
Central Bigman shop bayonmart Blu digitalcity vichet ktop
polinphone simcard1688 seanglin
Khmer4ever Khmerload Lookingtoday Camnews Khmer note Sabay Domneng
Khmerzoom Angkorone Newstoday Angkor Thom Media Cam111 Khmerherald Cambodiastar
Popzone Dateinasia freekhmermagazine Khpop khmer79 Khmerstation Ekhmerbook
Khmerbook Khmer Star Kalibstar khmerpix Khmer Legend mlis.info
Khmer24 Bamboow Kaochhay Sabaylokdo Psasmart Khmer68 Pelprek
khmerkalip Cambofree Go-emarket Phsaonline Iknown Khmer168 ecambodiamarket
Gladmarket Khmercow 7makara Koprey Popzone Shopping Phsar24 Asiajobs77
Bongthom Cambodiajobs hrcambodia CamHR Domreymarket Khmerbestbuy Arccambodia
Khmer71 khmer2world Khmerfast CRA Khmeradvertise KHLike Khmer8
pleng855 loymorng kmsong Khmer7 I1dlsong now4khmer pagesong
Khmervn kh-song Khmerplayer Khmersong Song168 khmer24h konkhmerall
khmp3 Forkh ilikesong Play Joljet
Moviekhmer Khmervdo Khmer-Movie Khmermovie999 Komsan24 Film2us Phumikhmer
Sabaymovie loymen Khmer2all Khmeravenue dubKhmer sroul9 pheapyun
KhmerTVRecord sabaymong
Norton BBU PUC RUPP HRU UME AEU
UC mekong PPIU IU CamIU CUP CUS
RULE ITC NPIC NTTI NUM PNSA RUFA
UNIV MCU Angkor UBB Limkokwing pcuuniversity usea
IIC Cardi
​​​​
Phnompenh Voterlist GRK Police Ministry of Rural Development MOD Redcross
Interior MEF Ministry of Tourism Cambodiameteo Moh mpwt maff
Ministry of Information MOC mosvy mlmupc Ministry of Women's Affairs Ministry of Environment Ministry of Education, Youth and Sport
Ministry of Culture and Fine Arts Ministry of Justice Ministry of Posts and Telecommunications Demand for Good Governance CIC Army Navy
Airforce Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia NIDA Police Academy of Cambodia Press and Quick Reaction Unit Anti-Corruption Unit Camcontrol
Cambodiainvestment National Bank of Cambodia General Department of Prison Senate of the Kingdom of Cambodia Tax
sombokit itkonkhmer eworldmagz phonecity mpmag ITkhmer ANT
aក Porpok it4ug ITCambo Cambotek KH4IT
ទំព័របច្ចេកវិទ្យា khmervideoit camtoptec Google News Yahoo News PC
Hangmeasfm

Wednesday, January 4, 2012

[App] WinACE-3.61 + Patch

[App] WinACE-3.61 + Patch || 4.1 MB
WinAce description

WinAce - because sometimes, size does matter...

When you want to compress your files, you should be looking for a tool that offers excellent performance in three categories:
· compression ratio
· compression speed
· ease-of-use

A compression tool that crunches the last free bit from your data, but takes twice to ten times longer for compressing and - even worse - for extracting your data probably will not work for you - or your customers.

On the other hand, a compression tool that deflates your files as quick as lightning but leaves a lot of "air" in the compressed file will not take you far either.

So you are most likely looking for a versatile tool that
· blends both compression speed and power in an intuitive interface
· gives you quick and convenient access to your archives during your everyday work
· but also allows you to use all the extra features for professional file distribution - like password protection, disk-spanning archives or the possibility to create self-extracting archives?

Well, look no further. We would like to invite you to take a closer look at WinAce, the new companion for your archiving needs.


WinAce is a 32-Bit GUI (Windows95/98/ME/NT 4.x/2000/XP) for the new and widely popular compression format ACE.

The program's main purpose is to provide the user with a means to create, modify or extract compressed files of different types.

In addition to the Windows version there is a DOS version available which also includes an easy-to-use shell and several commandline versions for various operating systems (DOS, Win32 and OS/2 as of 6/99).

The compression features of WinAce are not limited to ACE alone - other popular formats, like the common and widely used ZIP format can be both used for compression and extraction of data files.

Since handling archives is very similar to handling files and directories, WinAce can also be used as a file manager shell. It supports operations like copying, moving or deleting files as well as viewing text and commonly used graphic files.

WinAce achieves very high compression rates using the ACE format without sacrificing compression speed.

The ACE compression also offers easier handling of multi-volume (aka "disk spanning") archives and a more efficient compression algorithm compared to the ZIP-Format. The use of solid compression improves the compression rates even more, especially when used on data contained in a large number of (small) files.

Due to the high distribution of ZIP files around the globe, the ZIP format is also fully supported - although ZIP lacks the powerful and fast compression ACE has to offer.

WinAce is very easy to use! To open an archive linked with WinAce you only need to doubleclick it in any shell environment, like the Microsoft Explorer. When running WinAce, archives may also be browsed for and/or opened by using the File/Open command.

Archives opened with WinAce are handled like ordinary directories. This basically means that archive files can be opened or displayed by the internal viewer by doubleclicking on the archive name.

WinAce has full Drag&Drop support. Files may ba dragged to an already existing archive or from an archive to another folder or onto the desktop. During the compression/extraction process a status window keeps you informed about the file(s) currently processed.

Here are some key features of "WinAce":

· compression of the following formats: ACE, ZIP, LHA, MS-CAB, JAVA JAR
· decompression of: ACE, ZIP, LHA, MS-CAB, RAR, ARC, ARJ, GZip, TAR, ZOO, JAR
· multi-volume (disk spanning) archives for ACE, ZIP, CAB
· self-extracting archives (SFX) for ACE and ZIP
· password encryption & recovery records for data protection
· Integrity check for ACE, ZIP, LHA, MS-CAB, RAR, ARC, ARJ, GZip, TAR, ZOO, JAR
· Repair functionality for ACE and ZIP archives
· Authenticity verification for ACE archives
· comment files in HTML, ANSI or ASCII for ACE- and ZIP-Archives
· full command line access (compatible with DOS ACE)
· detailed information for all archive types
· Quickviewer for graphic files, Word Documents, HTML pages and ASCII files
· full drag&drop support
· complete file-management (copying, moving and deleting of files and directories)
· optimization of existing archives
· access to your archives in Windows Explorer and via the context menu (shell extension)
· table of contents in the "Properties" panel of ACE and ZIP files (shell extension)


What's New in This Release:
· The new version fixes a possible exploit concerning a buffer overflow in maliciously manipulated ARJ-Archives.
· WinAce 3.6x contains several GUI fixes and improvements and updates for other compression formats.
· WinAce now supports the "Zip64" format, which will break the 4 GB barrier for ZIP files.


Affiliate Program ”Get Money from your Website”
Affiliate Program ”Get Money from your Website”Global Promotion Alliance
Help Us to click on Facebook Like one more....!
Download

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...