Dropdown menu

11

all link


លោកអ្នកអាចដាក់តំណរភ្ជាប់នៅទីនេះបាន​ តាមរយៈ E-mail: popularkhmer@gmail.com [ទំហំ 130x80(px)]

Kohsantepheap  Dap News Rasmeinews CEN Kampucheathmey Nokorwat Krong Kampuchea
Postkhmer Watphnom ANN Vorakchun KSMC KSN The Khmer Daily
hangmeasdaily Bayontv Seatelevision CNC TVK MyTV ctn
RFI RFA VOA Sakfm Radioaustralia Vayofm logo_internals
Yobminh WMC Vodhotnews Preynokornews Deumtnot News Moneaksekar fpmonline
Cambodianvotervoice kppmradio Meatophoum Veal Entry Khmer Angkor Kom Neut Thmey Wikipedia
Yellow Page Phnom Penh Time Phnom Penh Thmey Arey Thor Aom Nach Reas Khmer Student News Phnom Penh Daily
Cambodian Reconciliation News Serey Pheap News Chuay Khmer News Khemboth News Cheat Khmer Ros News Chabdai News chhantek Khmer News
Chalna Sangkum News kmsdailynews Cheat News Society and Sport Weekly News KH News News Cambo Cambodia Daily
Thmeythmey Sakal News Health Cambodia Health Cambodia ABC preynokor spiegel
vdo-news pinampm vow-news
CNN BBC Reuters ABC New York Time NBC News CBC News
ASK Channelnewsasia CBS VOA TVNZ News Sky News
NDTV Time Sciencenews World News Euronews Fox News News24
koungy Nika Apsara Hakse Vitou Sokly Khmerhand
12Leap HengHeng Vuthy AngkorMeas Modern
Central Bigman shop bayonmart Blu digitalcity vichet ktop
polinphone simcard1688 seanglin
Khmer4ever Khmerload Lookingtoday Camnews Khmer note Sabay Domneng
Khmerzoom Angkorone Newstoday Angkor Thom Media Cam111 Khmerherald Cambodiastar
Popzone Dateinasia freekhmermagazine Khpop khmer79 Khmerstation Ekhmerbook
Khmerbook Khmer Star Kalibstar khmerpix Khmer Legend mlis.info
Khmer24 Bamboow Kaochhay Sabaylokdo Psasmart Khmer68 Pelprek
khmerkalip Cambofree Go-emarket Phsaonline Iknown Khmer168 ecambodiamarket
Gladmarket Khmercow 7makara Koprey Popzone Shopping Phsar24 Asiajobs77
Bongthom Cambodiajobs hrcambodia CamHR Domreymarket Khmerbestbuy Arccambodia
Khmer71 khmer2world Khmerfast CRA Khmeradvertise KHLike Khmer8
pleng855 loymorng kmsong Khmer7 I1dlsong now4khmer pagesong
Khmervn kh-song Khmerplayer Khmersong Song168 khmer24h konkhmerall
khmp3 Forkh ilikesong Play Joljet
Moviekhmer Khmervdo Khmer-Movie Khmermovie999 Komsan24 Film2us Phumikhmer
Sabaymovie loymen Khmer2all Khmeravenue dubKhmer sroul9 pheapyun
KhmerTVRecord sabaymong
Norton BBU PUC RUPP HRU UME AEU
UC mekong PPIU IU CamIU CUP CUS
RULE ITC NPIC NTTI NUM PNSA RUFA
UNIV MCU Angkor UBB Limkokwing pcuuniversity usea
IIC Cardi
​​​​
Phnompenh Voterlist GRK Police Ministry of Rural Development MOD Redcross
Interior MEF Ministry of Tourism Cambodiameteo Moh mpwt maff
Ministry of Information MOC mosvy mlmupc Ministry of Women's Affairs Ministry of Environment Ministry of Education, Youth and Sport
Ministry of Culture and Fine Arts Ministry of Justice Ministry of Posts and Telecommunications Demand for Good Governance CIC Army Navy
Airforce Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia NIDA Police Academy of Cambodia Press and Quick Reaction Unit Anti-Corruption Unit Camcontrol
Cambodiainvestment National Bank of Cambodia General Department of Prison Senate of the Kingdom of Cambodia Tax
sombokit itkonkhmer eworldmagz phonecity mpmag ITkhmer ANT
aក Porpok it4ug ITCambo Cambotek KH4IT
khmervideoit camtoptec Google News Yahoo News PC
Hangmeasfm

Thursday, January 26, 2012

Advanced JPEG Compressor 2012.9.3.100

Advanced JPEG Compressor 2012.9.3.100 || 2.7 MB

Advanced JPEG Compressor for Windows is the world's leading software for compressing digital images in JPEG format. Use Advanced JPEG Compressor for a variety of personal or business purposes: Easily reduce the large file sizes of your graphic files Impressive file size reduction without losses in picture quality!
Smaller files take less space and up and download faster. Effectively optimize photos for faster loading from the Web and faster sending by e-mail - avoid exceeding size limits. Compress scanned documents for storage/transferal.

• Interactivity - the process of compression becomes visual, effectively trading image quality with file size by adjusting the compressor's settings. It also offers a preview of the resulting image immediately in the result image preview window
• Multi-document interface allows you to work with many images at the same time, enabling you to view and compare different compression parameters applied to either the same or different images
• Advanced JPEG compression engine, specially optimized for higher image quality, considerably reduces the file size of images and provides the most comprehensive set of options to tune the compression level
• Compression profiles considerably improve processing of multiple images with similar characteristics. A compression profile contains the most important compression parameters along with resizing information. You can create, save, edit and apply named compression profiles
• Photo hosting integration allows you to save photos in the Web. Our photo hosting service allows you to upload and store your photos on our web server. Use this feature to share your photos online - email links, insert photos in forums, use for auctions, etc.
• Graphic Detail Quality Equalizer is a unique feature that gives you significant flexibility in adjusting the compressed image quality. Its 5 bands are intended to tune the compression level applied to the image details with different sizes (ranging from large to small)
• Compression-oriented image prefiltering helps to achieve better compression/optimization results and improve the visual appearance of an image. You can choose one of five filters and change the level and radius (depth) of applying the active filter
• Separate compression sliders for Luma(intensity) and Chroma(color) channels allow you to gain better compression results, eliminate color artefacts, and significantly improve the compressed image quality
• Hold the defined compression ratio is a unique feature for graphic software that allows you to create images whose file size is limited by the defined compression ratio (like the "bit rate" parameter for audio files), and does not depend on their content
• Selective image compression - some areas of the image can be compressed more or less than others. This useful feature allows you to save high quality for the most important parts of the image (faces,etc.), and lower for the rest, achieving excellent compression results
• Progressive JPEG images support; images in this format being published on the Web will be incrementally displayed (gradually improving their quality) during loading from the Internet or other communications
• Additional options for adjusting precision of compression allow you to get the best result depending on the priority: small file size or high image quality (which means large file size)
• Ability to acquire images from TWAIN compliant devices - such as scanners or digital cameras
• Image Resizing(Resampling) by using one of three implemented high-quality interpolation methods
• Viewing/Editing the invisible text (signature, copyright notice, comments, etc.) embedded in your JPEG file
• Possibility to crop unnecessary portions of the image
• Easy-to-use and highly customizable user interface

Home Page - http://www.winsoftmagic.com/

Affiliate Program ”Get Money from your Website” Affiliate Program ”Get Money from your Website”Global Promotion Alliance
Help Us to click on Facebook Like one more....!
Download

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...