Dropdown menu

11

all link


លោកអ្នកអាចដាក់តំណរភ្ជាប់នៅទីនេះបាន​ តាមរយៈ E-mail: popularkhmer@gmail.com [ទំហំ 130x80(px)]

Kohsantepheap Dap News Rasmeinews CEN Kampucheathmey Nokorwat Krong Kampuchea
Postkhmer Watphnom ANN Vorakchun KSMC KSN The Khmer Daily
hangmeasdaily Bayontv Seatelevision CNC TVK MyTV ctn
RFI RFA VOA Sakfm Radioaustralia Vayofm logo_internals
Yobminh WMC Vodhotnews Preynokornews Deumtnot News Moneaksekar fpmonline
Cambodianvotervoice kppmradio Meatophoum Veal Entry Khmer Angkor Kom Neut Thmey Wikipedia
Yellow Page Phnom Penh Time Phnom Penh Thmey Arey Thor Aom Nach Reas Khmer Student News Phnom Penh Daily
Cambodian Reconciliation News Serey Pheap News Chuay Khmer News Khemboth News Cheat Khmer Ros News Chabdai News chhantek Khmer News
Chalna Sangkum News kmsdailynews Cheat News Society and Sport Weekly News KH News News Cambo Cambodia Daily
Thmeythmey Sakal News Health Cambodia Health Cambodia ABC preynokor spiegel
vdo-news pinampm vow-news
CNN BBC Reuters ABC New York Time NBC News CBC News
ASK Channelnewsasia CBS VOA TVNZ News Sky News
NDTV Time Sciencenews World News Euronews Fox News News24
koungy Nika Apsara Hakse Vitou Sokly Khmerhand
12Leap HengHeng Vuthy AngkorMeas Modern
Central Bigman shop bayonmart Blu digitalcity vichet ktop
polinphone simcard1688 seanglin
Khmer4ever Khmerload Lookingtoday Camnews Khmer note Sabay Domneng
Khmerzoom Angkorone Newstoday Angkor Thom Media Cam111 Khmerherald Cambodiastar
Popzone Dateinasia freekhmermagazine Khpop khmer79 Khmerstation Ekhmerbook
Khmerbook Khmer Star Kalibstar khmerpix Khmer Legend mlis.info
Khmer24 Bamboow Kaochhay Sabaylokdo Psasmart Khmer68 Pelprek
khmerkalip Cambofree Go-emarket Phsaonline Iknown Khmer168 ecambodiamarket
Gladmarket Khmercow 7makara Koprey Popzone Shopping Phsar24 Asiajobs77
Bongthom Cambodiajobs hrcambodia CamHR Domreymarket Khmerbestbuy Arccambodia
Khmer71 khmer2world Khmerfast CRA Khmeradvertise KHLike Khmer8
pleng855 loymorng kmsong Khmer7 I1dlsong now4khmer pagesong
Khmervn kh-song Khmerplayer Khmersong Song168 khmer24h konkhmerall
khmp3 Forkh ilikesong Play Joljet
Moviekhmer Khmervdo Khmer-Movie Khmermovie999 Komsan24 Film2us Phumikhmer
Sabaymovie loymen Khmer2all Khmeravenue dubKhmer sroul9 pheapyun
KhmerTVRecord sabaymong
Norton BBU PUC RUPP HRU UME AEU
UC mekong PPIU IU CamIU CUP CUS
RULE ITC NPIC NTTI NUM PNSA RUFA
UNIV MCU Angkor UBB Limkokwing pcuuniversity usea
IIC Cardi
​​​​
Phnompenh Voterlist GRK Police Ministry of Rural Development MOD Redcross
Interior MEF Ministry of Tourism Cambodiameteo Moh mpwt maff
Ministry of Information MOC mosvy mlmupc Ministry of Women's Affairs Ministry of Environment Ministry of Education, Youth and Sport
Ministry of Culture and Fine Arts Ministry of Justice Ministry of Posts and Telecommunications Demand for Good Governance CIC Army Navy
Airforce Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia NIDA Police Academy of Cambodia Press and Quick Reaction Unit Anti-Corruption Unit Camcontrol
Cambodiainvestment National Bank of Cambodia General Department of Prison Senate of the Kingdom of Cambodia Tax
sombokit itkonkhmer eworldmagz phonecity mpmag ITkhmer ANT
aក Porpok it4ug ITCambo Cambotek KH4IT
ទំព័របច្ចេកវិទ្យា khmervideoit camtoptec Google News Yahoo News PC
Hangmeasfm

Sunday, December 18, 2011

GoldWave 5.65

GoldWave 5.65 | 6.2 MB
Information:
 Home Page: www.goldwave.com
 OS: Windows 2000/XP/Vista/7
 Interface: English
 Size: 6.2 Mb

GoldWave is is a top rated, a comprehensive digital audio editor. GoldWave is ideal for people who work with audio for CD editing, archive restoration, speech analysis, radio and TV, Java and Web pages, games, or just for fun. You can use it to make everything from elaborate answering machine messages to professional, high quality CD audio content.

GoldWave can do:
 • Play, edit, mix, and analyze audio
 • Record audio from cassettes, vinyl records, radio, etc. through your computer's line-in
 • Record dictation through a microphone or play dictation back at a slower speed for transcription
 • Record and edit audio for podcasting
 • Apply special effects, such as fade, equalizer, doppler, mechanize, echo, reverse, flanger, and more
 • Digitally remaster and restore old recordings with noise reduction and pop/click filters
 • Make perfect digital copies of audio CD tracks using the CD Reader tool and save them in wma, mp3, ogg files
 • Edit music for dance programs, figure skating, gymnastics
 • Analyze human speech, bird song, whale song
 • Demonstrate digital signal processing with filter effects and the expression evaluator tool
 • View a variety of real-time visuals and VU meters
 • Convert files to/from different formats, such as wav, wma, mp3, ogg, aiff, au, vox and even raw binary data

General Features:
 • Multiple Document Interface for working with many files in one session
 • Huge file editing: 4GB and beyond (NTFS only)
 • Configurable RAM or hard drive editing
 • High quality: 24 bit, 192kHz
 • Real-time visuals: bar, waveform, spectrogram, spectrum, VU meter, ...
 • Fast non-destructive editing. Cut, copy, delete, and undo take only a fraction of a second, regardless of the file size
 • Multiple undo levels
 • Many effects: distortion, doppler, echo, filter, mechanize, offset, pan, volume shaping, invert, resample, equalizer, time warp, pitch, reverb, volume matcher, channel mixer, ...
 • Effect previewing and presets
 • Audio restoration filters: noise reduction, pop/plick, smoother
 • Supported file formats (wav, mp3, ogg, aiff, au, vox, mat, snd, voc, raw binary data, text data, and more)
 • File format plug-ins for the next generation of audio compression, such as WMA, Ogg Vorbis, and FLAC.
 • DirectX Audio Plug-in hosting
 • Effect chain editor
 • Audio CD Reader
 • Batch processing and conversion
 • Drag-and-drop cue points, with auto-cue and file splitting features.
 • Direct waveform editing with the mouse
 • Customizable tool bars
 • Customizable waveform colours
 • Several built-in accessibility features and keyboard shortcuts

New Features

Playback/Recording
This version of GoldWave contains significant changes to the playback and recording code. By default, the new Windows Vista/7 Core Audio/WASAPI is used. Previous versions of GoldWave used DirectX (DirectSound) for all audio input and output. However DirectX has been the source of many problems and has been deprecated on Windows Vista/7 where it no longer provides direct access to the audio hardware. DirectSound support is still included as an option in GoldWave and is used by default for Windows 2000/XP.

Media Foundation
This version of GoldWave uses the new Media Foundation in Windows 7 to access system decoders to handle a wider range of audio and video files. Previous versions of GoldWave used DirectShow to access system decoders. That functionality has not been removed but it is used only if Media Foundation is unable to open a file or on older versions of Windows that do no have Media Foundation.

iTunes M4A
GoldWave can now open and save iTunes M4A files through Media Foundation on Windows 7. Currently there appears to be a flaw in the way Media Foundation handles cover art and copyright metadata. Although cover art can be read from a file, any attempt to write cover art results in all metadata being wiped from the file. To avoid this problem, the only metadata GoldWave writes is text. Cover art cannot be saved in an M4A file for now.

Covert Art
Cover art is shown under File | Information. Click on the image to replace the artwork with another image.

Open URL
A new File | Open URL command has been added to open a file directly from a website using Media Foundation on Window 7.

Window Layering
In previous versions of GoldWave, windows and dialogs could appear on top of other applications. Changes have been made to avoid that. However further testing is needed to ensure that windows and dialogs appear correctly on top of GoldWave's Main window and not behind it, which would make the program appear frozen.

VST
The first beta version of the VST plug-in is included. However, there appear to be numerous stability issues with VST plug-ins. Many plug-ins violate the VST specification in a variety of ways and the specification itself has issues.
Affiliate Program ”Get Money from your Website”
Affiliate Program ”Get Money from your Website”make-money-468x60Global Promotion Alliance
Help Us to click on Facebook Like one more....!
Download

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...