Dropdown menu

11

all link


លោកអ្នកអាចដាក់តំណរភ្ជាប់នៅទីនេះបាន​ តាមរយៈ E-mail: popularkhmer@gmail.com [ទំហំ 130x80(px)]

Kohsantepheap Dap News Rasmeinews CEN Kampucheathmey Nokorwat Krong Kampuchea
Postkhmer Watphnom ANN Vorakchun KSMC KSN The Khmer Daily
hangmeasdaily Bayontv Seatelevision CNC TVK MyTV ctn
RFI RFA VOA Sakfm Radioaustralia Vayofm logo_internals
Yobminh WMC Vodhotnews Preynokornews Deumtnot News Moneaksekar fpmonline
Cambodianvotervoice kppmradio Meatophoum Veal Entry Khmer Angkor Kom Neut Thmey Wikipedia
Yellow Page Phnom Penh Time Phnom Penh Thmey Arey Thor Aom Nach Reas Khmer Student News Phnom Penh Daily
Cambodian Reconciliation News Serey Pheap News Chuay Khmer News Khemboth News Cheat Khmer Ros News Chabdai News chhantek Khmer News
Chalna Sangkum News kmsdailynews Cheat News Society and Sport Weekly News KH News News Cambo Cambodia Daily
Thmeythmey Sakal News Health Cambodia Health Cambodia ABC preynokor spiegel
vdo-news pinampm vow-news
CNN BBC Reuters ABC New York Time NBC News CBC News
ASK Channelnewsasia CBS VOA TVNZ News Sky News
NDTV Time Sciencenews World News Euronews Fox News News24
koungy Nika Apsara Hakse Vitou Sokly Khmerhand
12Leap HengHeng Vuthy AngkorMeas Modern
Central Bigman shop bayonmart Blu digitalcity vichet ktop
polinphone simcard1688 seanglin
Khmer4ever Khmerload Lookingtoday Camnews Khmer note Sabay Domneng
Khmerzoom Angkorone Newstoday Angkor Thom Media Cam111 Khmerherald Cambodiastar
Popzone Dateinasia freekhmermagazine Khpop khmer79 Khmerstation Ekhmerbook
Khmerbook Khmer Star Kalibstar khmerpix Khmer Legend mlis.info
Khmer24 Bamboow Kaochhay Sabaylokdo Psasmart Khmer68 Pelprek
khmerkalip Cambofree Go-emarket Phsaonline Iknown Khmer168 ecambodiamarket
Gladmarket Khmercow 7makara Koprey Popzone Shopping Phsar24 Asiajobs77
Bongthom Cambodiajobs hrcambodia CamHR Domreymarket Khmerbestbuy Arccambodia
Khmer71 khmer2world Khmerfast CRA Khmeradvertise KHLike Khmer8
pleng855 loymorng kmsong Khmer7 I1dlsong now4khmer pagesong
Khmervn kh-song Khmerplayer Khmersong Song168 khmer24h konkhmerall
khmp3 Forkh ilikesong Play Joljet
Moviekhmer Khmervdo Khmer-Movie Khmermovie999 Komsan24 Film2us Phumikhmer
Sabaymovie loymen Khmer2all Khmeravenue dubKhmer sroul9 pheapyun
KhmerTVRecord sabaymong
Norton BBU PUC RUPP HRU UME AEU
UC mekong PPIU IU CamIU CUP CUS
RULE ITC NPIC NTTI NUM PNSA RUFA
UNIV MCU Angkor UBB Limkokwing pcuuniversity usea
IIC Cardi
​​​​
Phnompenh Voterlist GRK Police Ministry of Rural Development MOD Redcross
Interior MEF Ministry of Tourism Cambodiameteo Moh mpwt maff
Ministry of Information MOC mosvy mlmupc Ministry of Women's Affairs Ministry of Environment Ministry of Education, Youth and Sport
Ministry of Culture and Fine Arts Ministry of Justice Ministry of Posts and Telecommunications Demand for Good Governance CIC Army Navy
Airforce Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia NIDA Police Academy of Cambodia Press and Quick Reaction Unit Anti-Corruption Unit Camcontrol
Cambodiainvestment National Bank of Cambodia General Department of Prison Senate of the Kingdom of Cambodia Tax
sombokit itkonkhmer eworldmagz phonecity mpmag ITkhmer ANT
aក Porpok it4ug ITCambo Cambotek KH4IT
ទំព័របច្ចេកវិទ្យា khmervideoit camtoptec Google News Yahoo News PC
Hangmeasfm

Sunday, December 18, 2011

Foxit Reader 5.1.3 Build 1201

Foxit Reader 5.1.3 Build 1201 | 14.2 MB
Information:
 Home Page: www.foxitsoftware.com
 Language: Multilanguage
 License: Freeware
 Size: 14.2 MB

Foxit PDF Reader is the only eligible alternative reader/viewer for PDF files (eBooks). It's free, smaller, faster, and cleaner. And it starts up immediately, so you don't need to wait the annoying "Welcome" screen to disappear. Foxit PDF Reader is extremely easy to use, just double click it to start and then click open button to open your PDF document. If you want to print, click on "Print" button. If you want to setup the page layout for printing, select "Print Setup" from "File" menu. Foxit Reader supports Windows 98/Me/2000/XP/2003/Vista.
Unlike Adobe® Reader, this one has size about than 2.5 MB, needs no installation and opens up immediately. You don't need to go throught lengthy installation process to start using Foxit PDF Reader, just UNZIP the downloaded "pdfrd.zip" package into any place you want, then run PDFReader.exe. You can set Foxit PDF Reader as your default PDF reader, so you can double click on PDF files to open them within Foxit PDF Reader.

Enhanced features:
 • Improved Select Text Tool. Not only used for selecting text, but also enables users to add most types of annotations, including highlight, strikeout, underline, squiggly, replacement, etc.
 • Enhanced Print Setup. Supports printing separate pages or a range of pages by entering 1, 3, 7-10 or whatever in the Pages text box within the Print dialog box.
 • Better Annotation Control. Allows users to align and center multiple annotations on PDF pages, including Notes, Drawing Markups and Typewriter Comments.
 • Advanced Toolbar Control. Completely rearranges the toolbar layout and allows users to easily customize the tools that appear in Foxit Reader.
 • Better Permission Control. Disables and grays out some UI elements when users are not allowed to perform the corresponding operations on the protected PDF document.
 • Improved Upgrade Mode. Foxit Updater Preferences dialog box allows the user to configure the update settings. Foxit Reader supports the ability to check for updates automatically on a weekly or monthly basis.
 • Improved Popup Note. A popup note turns transparent when it is open but not selected. Users can also cut, copy or paste text in the new popup note.
 • Enhanced Shortcut Keys Input. Press F11 to enter or exit the full screen mode. Use keyboard shortcuts to fill PDF forms easily.
 • Transferrable preferences Settings. Foxit Reader creates an INI file to save user's preferences settings so that it can be easily kept and transferred. Users can keep their own settings and don't have to configure them when Foxit Reader is updated or moved.
 • Many Bug Fixes

What's New in Foxit Reader 5.0

New Features:
1.Supports XFA form filling.
2.Supports to open the RMSЁCprotected PDFs with Foxit Reader.
3.Supports to customize shortcut keys for various commands.
4.Supports to reload the opened PDF document that is modified by other PDF tools.
5.The new Split View mode allows you to divide the PDFs into two panes or four panes.
6.Fit Visible mode enables the PDF pages to fit the width of the window.
7.Supports Tabbed Toolbar Mode.
8.Supports 11 different page transition types in the full screen mode.
9.Offers four nice skins for appearance change.
10.Supports to search keywords in the comment and bookmark.
11.Enables you to preview a PDF attachment in Microsoft Outlook.
12.Displays the PDF files in the Windows Explorer as the thumbnails if Foxit Reader has been set as the default PDF viewer.
13.Adds more available command lines.

Bug Fixes:
Fixed an unexpected termination of Foxit Reader when opening some affected PDF files.

Affiliate Program ”Get Money from your Website”
Affiliate Program ”Get Money from your Website”make-money-468x60Global Promotion Alliance
Help Us to click on Facebook Like one more....!
Download

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...