Dropdown menu

11

all link


លោកអ្នកអាចដាក់តំណរភ្ជាប់នៅទីនេះបាន​ តាមរយៈ E-mail: popularkhmer@gmail.com [ទំហំ 130x80(px)]

Kohsantepheap  Dap News Rasmeinews CEN Kampucheathmey Nokorwat Krong Kampuchea
Postkhmer Watphnom ANN Vorakchun KSMC KSN The Khmer Daily
hangmeasdaily Bayontv Seatelevision CNC TVK MyTV ctn
RFI RFA VOA Sakfm Radioaustralia Vayofm logo_internals
Yobminh WMC Vodhotnews Preynokornews Deumtnot News Moneaksekar fpmonline
Cambodianvotervoice kppmradio Meatophoum Veal Entry Khmer Angkor Kom Neut Thmey Wikipedia
Yellow Page Phnom Penh Time Phnom Penh Thmey Arey Thor Aom Nach Reas Khmer Student News Phnom Penh Daily
Cambodian Reconciliation News Serey Pheap News Chuay Khmer News Khemboth News Cheat Khmer Ros News Chabdai News chhantek Khmer News
Chalna Sangkum News kmsdailynews Cheat News Society and Sport Weekly News KH News News Cambo Cambodia Daily
Thmeythmey Sakal News Health Cambodia Health Cambodia ABC preynokor spiegel
vdo-news pinampm vow-news
CNN BBC Reuters ABC New York Time NBC News CBC News
ASK Channelnewsasia CBS VOA TVNZ News Sky News
NDTV Time Sciencenews World News Euronews Fox News News24
koungy Nika Apsara Hakse Vitou Sokly Khmerhand
12Leap HengHeng Vuthy AngkorMeas Modern
Central Bigman shop bayonmart Blu digitalcity vichet ktop
polinphone simcard1688 seanglin
Khmer4ever Khmerload Lookingtoday Camnews Khmer note Sabay Domneng
Khmerzoom Angkorone Newstoday Angkor Thom Media Cam111 Khmerherald Cambodiastar
Popzone Dateinasia freekhmermagazine Khpop khmer79 Khmerstation Ekhmerbook
Khmerbook Khmer Star Kalibstar khmerpix Khmer Legend mlis.info
Khmer24 Bamboow Kaochhay Sabaylokdo Psasmart Khmer68 Pelprek
khmerkalip Cambofree Go-emarket Phsaonline Iknown Khmer168 ecambodiamarket
Gladmarket Khmercow 7makara Koprey Popzone Shopping Phsar24 Asiajobs77
Bongthom Cambodiajobs hrcambodia CamHR Domreymarket Khmerbestbuy Arccambodia
Khmer71 khmer2world Khmerfast CRA Khmeradvertise KHLike Khmer8
pleng855 loymorng kmsong Khmer7 I1dlsong now4khmer pagesong
Khmervn kh-song Khmerplayer Khmersong Song168 khmer24h konkhmerall
khmp3 Forkh ilikesong Play Joljet
Moviekhmer Khmervdo Khmer-Movie Khmermovie999 Komsan24 Film2us Phumikhmer
Sabaymovie loymen Khmer2all Khmeravenue dubKhmer sroul9 pheapyun
KhmerTVRecord sabaymong
Norton BBU PUC RUPP HRU UME AEU
UC mekong PPIU IU CamIU CUP CUS
RULE ITC NPIC NTTI NUM PNSA RUFA
UNIV MCU Angkor UBB Limkokwing pcuuniversity usea
IIC Cardi
​​​​
Phnompenh Voterlist GRK Police Ministry of Rural Development MOD Redcross
Interior MEF Ministry of Tourism Cambodiameteo Moh mpwt maff
Ministry of Information MOC mosvy mlmupc Ministry of Women's Affairs Ministry of Environment Ministry of Education, Youth and Sport
Ministry of Culture and Fine Arts Ministry of Justice Ministry of Posts and Telecommunications Demand for Good Governance CIC Army Navy
Airforce Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia NIDA Police Academy of Cambodia Press and Quick Reaction Unit Anti-Corruption Unit Camcontrol
Cambodiainvestment National Bank of Cambodia General Department of Prison Senate of the Kingdom of Cambodia Tax
sombokit itkonkhmer eworldmagz phonecity mpmag ITkhmer ANT
aក Porpok it4ug ITCambo Cambotek KH4IT
ទំព័របច្ចេកវិទ្យា khmervideoit camtoptec Google News Yahoo News PC
Hangmeasfm

Tuesday, December 13, 2011

Folder Protect V1.9.2

Folder Protect V1.9.2 | 3.8 MB
Information:
Release Date: 2011.12.13
OS: Windows 2000/XP/Vista/7
Interface: English
Size: 3.8 MB

Folder Protect offers 'Data in Use' security for your important files, folders, drive and programs. It lets you choose whether you want to write protect, delete protect, access protect or hide your data. The program also offers Safe Mode locking, stealth mode and hotkeys, auto-protection and password prompt on access of protected item. Folder Protect offers features that sets it apart from other password protection software. Folder Protect is a new concept in Data Security. It lets you password protect folders, files, drives, installed programs and popular extensions and lets you set different access rights. Folder Protect goes beyond normal file locking and encryption by letting you customize your security and choose between making files inaccessible, hidden, delete-proof or write-protected. The program uses Windows Kernel level protection that even works in Safe Mode ensuring complete security of password protected folders. You can lock, hide, access block and even prevent data from being deleted or modified. This can help you give access of your data to others without worrying about it getting deleted or modified. Folder Protect can’t be uninstalled without a correct password. Furthermore, the program can work in complete stealth and you can choose an idle time when the data gets protected automatically.

Benefits of Using Folder Protect:

Imagine a possibility where you define the meaning of ‘Data Security’. Imagine a possibility where you can prevent your documents from getting deleted by your school going brother; prevent your employees from modifying your source codes; prevent the computer repair guys to use your favorite applications; prevent your friends from messing around with your copyright material; prevent viruses from accessing your important files. All these are real life scenarios and the main cause of worry in an organization or a PC user in general.

  • Folder Protect is designed with you in mind. It is a user-centered, policy driven access control and password protection tool to meet your everyday needs. Put it simply, it is a highly customizable methods of securing your data, the way you always wanted. With lots of access levels and flags, you can protect your data anyway you want.
  • Folder Protect with its unmatched features, comes with an even easier to use interface. When you start the application, you see a simple two steps Wizard, where you decide what you wish to protect and how you want to protect it. The program, based on your choices then creates an invisible boundary across your protected items, in which you are in full control of where and how the protected itemis treated in an unlikely event. Set any or all of the protections flags i.e. ‘No Access’, ‘No Visible’, ‘No Write’ and ‘No Delete’ and the program will know what’s in your mind.

Block Access to your Files:
With Folder Protect you can block unauthorized access to your files, folders, drives and programs. It prevents your data from being accessed, misused, moved, altered or deleted. All of your protected items can be seen by others but remain inaccessible without your password.

Hide your Data from Other Users:
You can hide all of your personal as well as professional documents and information with Folder Protect. Hide your family photos, financial records, personal letters, passwords, company’s projects, source code, and other intellectual property in such a way that no one will ever know that they exist. Only you can access hidden files and folders by typing exact path in Windows Explorer, RUN or by using DOS command.

Don’t Allow Anyone to Modify your File:
Folder Protect is designed in such a way that it fulfills all of your needs and requirements. You can make your files write-protected with Folder Protect and protect them from getting modified or edited, so that no one can make redundant changes in it.

Protect your Data from Deletion:
No worries about your data being accidentally lost or deleted. Folder Protect allows you make your files and folder delete-proof. This helps you sharing your data with others without worrying about it getting deleted or lost, isn’t it amazing?

Take Control of your Files:
Folder Protect lets you take control of your data by allowing you customize levels of security. It is a unique security software that offers ‘Data in Use’ protection and lets you choose how do you want to protect your data. You can also choose to have a password prompt or access denied message when someone clicks on protected item.

Protect Files in Safe Mode:
Now with Folder Protect you can protect and unprotect your data even in Safe Mode! This is a matchless feature and ensures maximum protection of your data. No matter if your system is booted in safe mode, your protected items will remain 100% secure!

Get Your Files Protected Automatically:
You left your PC for a while and your neighbor deleted your important project file…. Don’t want this to happen again? Password Protect folders and files with Folder Protect! Its Auto Protection lets you set an idle time after which your data will get protected automatically.

Maintain your Secrecy:
If you don’t want anyone to know that you are using a security software, you can run the program in complete stealth by setting a hotkey. Stealth Mode removes all the traces of the program from Desktop, Quick Launch, Start Menu, Add / Remove programs item and context menu in Explorer. Simply press your hotkey to launch the program.

Strong Access Control:
Folder Protect brings innovation in data security by allowing its users to set accessibility rights for the protected items according to their own feasibility. It is an easy to use program that lets you protect and unprotect items through Windows Context Menu without the need to run the program first.
Help Us to click on Facebook Like one more....!
Affiliate Program ”Get Money from your Website”
Affiliate Program ”Get Money from your Website”make-money-468x60Global Promotion Alliance
Download

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...