Dropdown menu

11

all link


លោកអ្នកអាចដាក់តំណរភ្ជាប់នៅទីនេះបាន​ តាមរយៈ E-mail: popularkhmer@gmail.com [ទំហំ 130x80(px)]

Kohsantepheap  Dap News Rasmeinews CEN Kampucheathmey Nokorwat Krong Kampuchea
Postkhmer Watphnom ANN Vorakchun KSMC KSN The Khmer Daily
hangmeasdaily Bayontv Seatelevision CNC TVK MyTV ctn
RFI RFA VOA Sakfm Radioaustralia Vayofm logo_internals
Yobminh WMC Vodhotnews Preynokornews Deumtnot News Moneaksekar fpmonline
Cambodianvotervoice kppmradio Meatophoum Veal Entry Khmer Angkor Kom Neut Thmey Wikipedia
Yellow Page Phnom Penh Time Phnom Penh Thmey Arey Thor Aom Nach Reas Khmer Student News Phnom Penh Daily
Cambodian Reconciliation News Serey Pheap News Chuay Khmer News Khemboth News Cheat Khmer Ros News Chabdai News chhantek Khmer News
Chalna Sangkum News kmsdailynews Cheat News Society and Sport Weekly News KH News News Cambo Cambodia Daily
Thmeythmey Sakal News Health Cambodia Health Cambodia ABC preynokor spiegel
vdo-news pinampm vow-news
CNN BBC Reuters ABC New York Time NBC News CBC News
ASK Channelnewsasia CBS VOA TVNZ News Sky News
NDTV Time Sciencenews World News Euronews Fox News News24
koungy Nika Apsara Hakse Vitou Sokly Khmerhand
12Leap HengHeng Vuthy AngkorMeas Modern
Central Bigman shop bayonmart Blu digitalcity vichet ktop
polinphone simcard1688 seanglin
Khmer4ever Khmerload Lookingtoday Camnews Khmer note Sabay Domneng
Khmerzoom Angkorone Newstoday Angkor Thom Media Cam111 Khmerherald Cambodiastar
Popzone Dateinasia freekhmermagazine Khpop khmer79 Khmerstation Ekhmerbook
Khmerbook Khmer Star Kalibstar khmerpix Khmer Legend mlis.info
Khmer24 Bamboow Kaochhay Sabaylokdo Psasmart Khmer68 Pelprek
khmerkalip Cambofree Go-emarket Phsaonline Iknown Khmer168 ecambodiamarket
Gladmarket Khmercow 7makara Koprey Popzone Shopping Phsar24 Asiajobs77
Bongthom Cambodiajobs hrcambodia CamHR Domreymarket Khmerbestbuy Arccambodia
Khmer71 khmer2world Khmerfast CRA Khmeradvertise KHLike Khmer8
pleng855 loymorng kmsong Khmer7 I1dlsong now4khmer pagesong
Khmervn kh-song Khmerplayer Khmersong Song168 khmer24h konkhmerall
khmp3 Forkh ilikesong Play Joljet
Moviekhmer Khmervdo Khmer-Movie Khmermovie999 Komsan24 Film2us Phumikhmer
Sabaymovie loymen Khmer2all Khmeravenue dubKhmer sroul9 pheapyun
KhmerTVRecord sabaymong
Norton BBU PUC RUPP HRU UME AEU
UC mekong PPIU IU CamIU CUP CUS
RULE ITC NPIC NTTI NUM PNSA RUFA
UNIV MCU Angkor UBB Limkokwing pcuuniversity usea
IIC Cardi
​​​​
Phnompenh Voterlist GRK Police Ministry of Rural Development MOD Redcross
Interior MEF Ministry of Tourism Cambodiameteo Moh mpwt maff
Ministry of Information MOC mosvy mlmupc Ministry of Women's Affairs Ministry of Environment Ministry of Education, Youth and Sport
Ministry of Culture and Fine Arts Ministry of Justice Ministry of Posts and Telecommunications Demand for Good Governance CIC Army Navy
Airforce Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia NIDA Police Academy of Cambodia Press and Quick Reaction Unit Anti-Corruption Unit Camcontrol
Cambodiainvestment National Bank of Cambodia General Department of Prison Senate of the Kingdom of Cambodia Tax
sombokit itkonkhmer eworldmagz phonecity mpmag ITkhmer ANT
aក Porpok it4ug ITCambo Cambotek KH4IT
khmervideoit camtoptec Google News Yahoo News PC
Hangmeasfm

Saturday, December 31, 2011

Acronis True Image Home 2012

Acronis True Image Home 2012 build 6154 + ISO | 259 MB

For a split second you can lose all your photos, videos, e-mail, programs, critical files and shortcuts. However, thanks to Acronis ® True Image ™ Home 2012, you can quickly and easily recover every bit of data, and your entire system back to its original form. A lot of terrible things can happen to your computer, including accidental file deletion, virus infection and total hard drive failure. Availability solutions for a complete PC backup of critical importance. Better yet have a solution that is quick, efficient and extremely easy to use! That's why we created the Acronis ® True Image ™ Home 2012.

We offer you the best possible software for backup

Acronis offers xou a flexible, user-friendly tools for backing up your data regularly. Thus, if a disaster strikes, you can quickly return everything to normal. This decision not only restores all your data, but also due to backups complete disk imaging, can put all the components of the system exactly where they were before. This means that all files will be in place in their former locations. All the same applications and same operating system. The same icons and shortcuts. All your precious photos and video. All of your important work. All will be back to normal - as if nothing had happened.

Much more than just a backup utility

Acronis offers practical features and capabilities to significantly improve the convenience of your work, including synchronization of files between multiple computers, an optional subscription to the service cloud storage backup for added security, as well as complete flexibility to restore systems and data on different hardware.

The perfect image
Data recovery - this is only half the story. Return your system to a usable state - that's another story. All these downloaded programs or shortcuts to programs you've added over the years. All folders with e-mail, and contacts. Thanks to the patented technology for Acronis disk imaging and cloning PCs, each bit of information can be restored to its original shape in minutes - without having to reinstall any programs and applications. You can also use the Secure Zone to create a secure partition on the internal hard disk. Thus, you can quickly restore your system at any time, even if your operating system has failed.

Keep in sync!

If you have two or more PCs, and you want to keep them accurate copies of individual files and folders, it is now possible. This latest version of Acronis True Image Home includes a feature to synchronize files, which allows the replication of critical data between multiple computers, files or devices. Synchronize your files with friends, family or colleagues via the Internet. Or maintain synchronization with the local folders, including the USB-drives and external hard drives.

Always on schedule
With Acronis True Image Home is very easy to set and run the backup procedure on a schedule. Automated planning function offers a practical set of parameters to determine when to start the backup procedure, for example, when the machine is in standby mode, or just before turning on or off. The function set and forget ™ allows you to configure the backup only once, and then the system will operate according to preset your search.

Playing with danger
Now it's easier to avoid accidents before they happen. For example, if you want to try a new program, but are not sure that there are no viruses, the function of Try & Decide ® (Try and solve) allows you to do first "test drive" to see whether you want to save changes to the system or to completely abandon of these changes. Also, this feature can be very useful when you walk on a potentially dangerous Web sites.


Affiliate Program ”Get Money from your Website”
Affiliate Program ”Get Money from your Website”Global Promotion Alliance
Help Us to click on Facebook Like one more....!
Download Link:
 * Setup :  Part1 || Part 2
* File: ISO

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...